1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021

2.A.2 Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Eindverslag Landschappen van Allure

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van de PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50 Plus en het CDA om een combinatie van rondetafelgesprek en expertmeeting over `Natuurbeheerplan Deurnsche Peel en Mariapeel` ten behoeve van de Procedurevergadering 17 december 2018

2.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren om een themabijeenkomst over `Statenmededeling Eindverslag Landschappen van Allure` ten behoeve van de Procedurevergadering 17 december 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging uit vergadering van Provinciale Staten van 9 november 2018 aangaande monitoringsgegevens over nitraat in Brabantse gronden

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Tussenevaluatie PAS`

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging om in te gaan op het handelen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant bij aan- en verkoop van gronden.

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over VTH in het kader van de Wet natuurbescherming

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Rapport Robuuste Drinkwatervoorziening Noord-Brabant en Midden Zeeland 2040

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van themabijeenkomst over `Uitwerking van de motie Provinciehuis als innovatieve E-catcher` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 17 december 2018

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Spierings over Afdoening motie ‘Bestuurskracht rondom de Energietransitie’

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Bouwsteen Economie & Internationalisering Brabant

4.B.2 Statenmededeling Monitoring vrijetijdseconomie 2018

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling voorlopige gunning N69 Nieuwe Verbinding

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Evaluatie Bravoflex Helmond eerste halfjaar

5.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerden Van der Maat en Van den Hout over Resultaten BO MIRT en BO MIRT Goederenvervoercorridors 21 november 2018

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Tussentijdse beleidsevaluatie - ex durante onderzoek Brabantse Aanpak Leegstand

Bijlagen

  1. Statenmededeling Tussentijdse beleidsevaluatie - ex durante onderzoek Brabantse Aanpak Leegstand 163 KB
  2. Bijlage 1 Statenmededeling Tussentijdse beleidsevaluatie - ex durante onderzoek Brabantse Aanpak Leegstand : Tussentijdse beleidsevaluatie Brabantse Aanpak Leegstand 3,9 MB
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Tussentijdse beleidsevaluatie - ex durante onderzoek Brabantse Aanpak Leegstand : Rapportage inzake motie `Ruim baan voor nieuwe woonvormen` 1,8 MB
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Tussentijdse beleidsevaluatie - ex durante onderzoek Brabantse Aanpak Leegstand : Factsheet Tussentijdse beleidsevaluatie Brabantse Aanpak Leegstand 542 KB
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Tussentijdse beleidsevaluatie - ex durante onderzoek Brabantse Aanpak Leegstand : Praatplaat samenhang dossiers Ruimte 498 KB

6.B.2 Statenmededeling Brabantse Agenda Wonen - Voortgangsrapportage 2018

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Start verkoop jachthaven / recreatieterrein Hermenzeil

6.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Landelijke aanpak actieagenda vakantieparken

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Veertiende wijzigingsregeling POP3 voor wateropgaven, innovatie agrofood en jonge landbouwers

7.B.2 Statenmededeling Stand van zaken ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 – Evaluatie ex art 217a Provinciewet

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten door Stichting Regionale Omroep Brabant tot het afleggen van een werkbezoek aan Omroep Brabant

8.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties D66 en GroenLinks om themabijeenkomst over `Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 - Evaluatie ex. art 217a Provinciewet` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 17 december 2018

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging om een overzicht afspraken met philharmonie zuidnederland Statenvoorstel 48/18 begroting 2019

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren.

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

9.B.2 Statenmededeling Fusie OLSP Vastgoed B.V. en OLSP Holding B.V. tot Pivot Park Holding B.V.

9.B.3 Statenmededeling Vaststelling Beleidsregel Bibob Noord-Brabant 2018

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten van diverse betrokkenen een zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (gebundelde zienswijze op 27 nov 2018) (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor handelen van College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Laarbeek bij handhaving van bestaande wet- en regelgeving betreffende veiligheid en privacy van bewoners van woonwagencentrum Schutsstraat Lieshout (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van leerlingen van NSG Groenewoud, Nijmegen aanbevelingsbrief en profielwerkstuk over Tiny Houses (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten van diverse betrokkenen een zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (gebundelde zienswijze op 28 nov 2018) (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L10 Verzoek aan Provinciale Staten van Dorpsraad Helenaveen mede namens belanghebbenden om aandacht voor bedenkingen tegen Statenvoorstel 77/18 plan Leegveld / Deurnese Peel in relatie tot Het Landinrichtingsplan `Het Onverenigbare Verenigd` uit 2005

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer vastgestelde Werkprogramma 2019

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Kadernota 2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 ( BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L15 Ter kennisneming aan Provinciale Staten van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren informatie over verwilderde kattenafschot.

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L17 Verzoek aan Provinciale Staten van Platform Behoud Natuur en Milieu West Brabant om te onderzoeken of procedure t.a.v. wijziging Luchthavenbesluit Seppe juist is gelopen.

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten van de werkgroep Lange omleiding : nee zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018

10.L19 Verzoek aan Provinciale Staten van raadsfracties gemeenteraad Nuenen c.a. van CDA, Combinatie, GroenLinks, SP en W70 om op vrijdag 7 december 2018 over te gaan tot besluitvorming van voorstel tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

10.L20 Verzoek aan Procedurevergadering van Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig Nuenen om op vrijdag 7 december 2018 over te gaan tot besluitvorming van voorstel tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

10.L21 Verzoek aan Provinciale Staten om op vrijdag 7 december 2018 over te gaan tot besluitvorming en niet in te stemmen met voorstel tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L22 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies afschrift van advies `Blind Spots: Onderbelichte vormen van leegstand in Noord-Brabant`, aangeboden aan College van Gedeputeerde Staten

10.L23 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L24 Ter informatie aan Provinciale Staten van diverse betrokkenen een zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (gebundelde zienswijze op 3 dec 2018) (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L25 Ter kennisneming aan Provinciale Staten nadere informatie op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L26 Verzoek aan Provinciale Staten van ZLTO om in het stalderingsbesluit een uitzondering te maken voor pluimveehouders die willen investeren in dierenwelzijn

10.L27 Ter informatie aan Provinciale Staten van diverse betrokkenen een zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (gebundelde zienswijze op 4 dec 2018) (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L28 Beantwoording door College van B&W Nuenen van openstaande vragen van de Statenfractie van Lokaal Brabant over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven

10.L29 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie over de gang van zaken m.b.t. `fusie` van Nuenen c.a. met Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L30 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie zienswijze op Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten inclusief omleiding Dierdonk

10.L31 Verzoek aan Provinciale Staten van gemeente Helmond om tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 7 december 2018 in te stemmen met het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel - Asten

10.L32 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie over de gang van zaken m.b.t. `fusie` van Nuenen c.a. met Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L33 Ter informatie aan Provinciale Staten van Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel mede namens belanghebbenden resultaat van petitie over 2x1 of 2x2 baansweg N279 en handtekeningactie tegen lange omloop bij Dierdonk ten behoeve van besluitvorming d.d. 7 december 2018

10.L34 Ter informatie aan Provinciale Staten van ZLTO reactie op aankondiging van College van Gedeputeerde Staten voor openstellen van subsidieregeling per 17 december 2018 voor investeren in dierenwelzijn en herhaalde oproep voor uitsluiten van bedrijven van stalderingsplicht die stal willen uitbreiden voor meer dierenwelzijn

10.L35 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Stichting Middengebied op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018

10.L36 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde omleiding Dierdonk in PIP N279 Veghel - Asten ten behoeve van besluitvorming Provinciale Staten 7 december 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 17 december 2018