1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Jaarstukken 2017 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)

2.B.2 Statenmededeling Uitrusting en bevoegdheden van provinciale Boa’s bij toezicht en handhaving in natuur- en buitengebied

2.B.3 Statenmededeling Opdracht aan de drie Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2019

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van de VVD tot het houden van een themabijeenkomst over `versterking toezicht en handhaving in het buitengebied; uitrusting en bevoegdheden toezichthouders` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 december 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europese Hof inzake PAS

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Onbenutte ontwikkelingsruimte en intrekken vergunning

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Ontwikkeling interprovinciaal wolvenplan

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Tussenadvies Faunabeheereenheid Wilde Zwijnen

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over aanbieding boek biodiversiteitsbeleid Noord-Brabant

2.D.6 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europees Hof inzake PAS en hervatting vergunningverlening.

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.A.1 Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Plan van Aanpak Duurzame Energieopslag (Fuelliance*)

3.B.2 Statenmededeling Regionale energiestrategieën Noord-Brabant

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Onderzoek houding en gedrag energie

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over Toekenning eerste tranche gelden aan projecten Regiodeal Brainport

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Recente ontwikkelingen verkeersveiligheid

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat met toelichting dividendbeleid Eindhoven Airport N.V.

5.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over verbinding Eindhoven - Düsseldorf per trein

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties van GroenLinks en VVD tot het houden van een rondetafelgesprek over `vervolg op het onderzoek van de vitaliteit van de recreatieparken in Brabant` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 december 2018

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Huisartsenonderzoek “Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen”

7.B.2 Statenmededeling Voedsel1000

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Externe rapporten betreffende oprichting varkensbedrijf in Oirschot

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Groot Erfgoedcomplex Bovendonk te Hoeven, investeringsbeslissing

Bijlagen

  1. Statenmededeling Groot Erfgoedcomplex Bovendonk te Hoeven, investeringsbeslissing 96 KB Ga naar het dossier
  2. Bijlage 1 Statenmededeling Groot Erfgoedcomplex Bovendonk te Hoeven, investeringsbeslissing: Intentieverklaring herbestemming en ontwikkeling Bovendonk 272 KB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Groot Erfgoedcomplex Bovendonk te Hoeven, investeringsbeslissing: Ontwikkelplan Uythof Bovendonk 7,9 MB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Groot Erfgoedcomplex Bovendonk te Hoeven, investeringsbeslissing: Historie Uythof Bovendonk 198 KB Ga naar het dossier
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Groot Erfgoedcomplex Bovendonk te Hoeven, investeringsbeslissing: Aspecten vrije tijdseconomie in relatie tot Ontwikkelplan Uythof Bovendonk 34 KB Ga naar het dossier

8.B.2 Statenmededeling Regionale Mediaraad van Omroep Brabant

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 61/18 Achtste wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

9.A.2 Statenvoorstel 82/18 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Algoritme-waakhonden

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op voorgestelde fusie van de gemeenten Nuenen c.a. en de gemeente Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten door Stichting Het Nationale park De Hoge Veluwe het memorandum “Herstructurering van WBE’s in Nederland” d.d. 14 juni 2016

10.L03 Informatie aan Provinciale Staten over de thema-uitzending van onderzoeksprogramma De Monitor over MaasgroepBV (een re-integratie en outplacementbedrijf) op dinsdagavond 6 november. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten van KBO-Brabant proces van liquidatie van Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant VBOB per 29 december 2018

10.L05 Informatie aan Provinciale Staten van alle raadsfracties van de gemeente Gemert-Bakel over PIP N279 Veghel-Asten

10.L06 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie over succesvolle afvalproef door buurtvereniging de Molenakkers te Eersel (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout opgave over beoogde nevenfunctie

10.L08 Verzoek aan Provinciale Staten van Vos & Vennoten Advocaten namens Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant om het verzoek van het Platform, om wijziging van de Verordening Luchthavenbesluit luchthaven Seppe, toe te laten.

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten door gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. betreffende de uitslag van het referendum.

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten van Coalitie Delta Natuurlijk afschrift van reactie aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op besluit om komende jaren geen middelen beschikbaar te stellen voor verzilting van Krammer Volkerak

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Gemert-Bakel schriftelijke reactie van gemeenteraad van Gemert-Bakel op grond van hoorplicht ex. artiikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening op voornemen tot het vaststellen van inpassingsplan N279 Veghel-Asten

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) besluiten tot vaststellen van jaarrekening 2017 en nota herijking reserves en voorzieningen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van College van Gedeputeerde Staten afschrift van Bestuurlijke reactie aan Ernst & Young Accountants LLP op Boardletter 2018

10.L14 Reactie aan Provinciale Staten van B&W van de gemeente Nuenen c.a. over vragen van de Statenfracties van het CDA en GroenLinks over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad van State kennisgeving van ingesteld beroep door H. van Dis en M.M.A. van Dis-Dekkers tegen besluit van Provinciale Staten Noord-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West Brabant d.d. 28 september 2018 tot vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten klacht aan gemeente en gemeenteraad van Grave over de onveilige verkeerssituatie na aanpassingen aan Hertoggraafsingel in Grave (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L17 Reactie aan Provinciale Staten van raadsfracties van de VVD, PvdA en D66 van gemeenteraad Nuenen c.a. op brief van burgemeester en wethouders van 14 november 2018 over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad van State kennisgeving van ingesteld beroep door J.A.M. Loonen en A.I.M. Loonen-Blommaert tegen besluit van Provinciale Staten Noord-Brabant d.d. 28 september 2018 tot vaststelling Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

10.L19 Ter informatie aan Provinciale Staten van Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders zienswijze op concept interprovinciaal wolvenplan 17 oktober 2018 ter besluitvorming door IPO-bestuur

10.L20 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) advies `Nationale Omgevingsvisie : lakmoesproef voor het omgevingsbeleid` aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op 20 november 2018

10.L21 Ter informatie aan Provinciale Staten van boeren, burgers en buitenlui zienswijze op concept interprovinciaal wolvenplan (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L22 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie over de `fusie` van Nuenen met Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L23 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door PvdA Bergen op Zoom afschrift van raadsvragen van de PvdA Bergen op Zoom en Lijst Linssen aan B&W Bergen op Zoom over overlast van wissels spoortraject Bergse spoor.

10.L24 Verzoek aan Provinciale Staten van `De Vrienden van Eindhoven` om in te stemmen met voorstel van Gedeputeerde Staten tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 3 december 2018