1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

2.A.2 Statenvoorstel 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN

2.A.3 Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne`

2.A.4 Statenvoorstel 78/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”.

2.A.5 Statenvoorstel 74/18 Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Afrikaanse Varkenspest stand van zaken

2.B.2 Statenmededeling Versterking toezicht en handhaving in Natuurnetwerk Brabant

2.B.3 Statenmededeling Voorbereiding themabijeenkomst grondwaterbeleid

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezeggingen Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Toezegging van 28 september 2018 inzake documenten VTH-beleid

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Toezegging uit het woordvoerdersoverleg Natuur en Milieu d.d. 28-09-2018 aangaande vindplaats toestands- en voortgangsinformatie KRW

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Branden bij afvalverwerkers en recyclingbedrijven

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Feitenrapportage Brede Screening Maasstroomgebied gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen

2.D.6 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over brief Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Volkerak-Zoommeer

2.D.7 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Vervolg op het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Energieagenda 2010-2020 - Evaluatie ex art 217a

3.B.2 Statenmededeling Duurzaamheidsloket Sport

3.B.3 Statenmededeling Aanpak aardgasvrije wijken

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Motie M53: Schoon varen Brabantse verenvloot

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.A.1 Statenvoorstel 63/18 Smart data : eerste stap richting een vooraanstaande data-economie

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Verbreding van de reserve ‘Europese Programma’s: POP3 ‘voor maximale benutting van EU-middelen in POP3.

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over aangenomen motie 4 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 PS 38/18

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

5.A.2 Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Resultaten en vervolg studie Bundelroutes Zuidoost-Brabant

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Maat tot het houden van een themabijeenkomst over `Provinciaal Inpassingsplan N279` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 12 november 2018

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Extra informatie n.a.v. themabijeenkomst Smart Mobility

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 80/18 Brabantse Omgevingsvisie

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord-Brabant

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Ontwikkelbedrijf, werklocaties en MIPP-projecten ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 12 november 2018

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Uitvoering natuurinclusieve landbouw

7.B.2 Statenmededeling Stuurgroep Landbouwinnovatie Brabant (LIB) - Evaluatierapportage

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging opbrengst Mestdialoog

7.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over huisartsenonderzoek over periode 2014 - 2016 naar longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen

7.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over `Externe rapporten betreffende oprichting varkensbedrijf in Oirschot`

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Voordracht Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam voor de UNESCO-werelderfgoedstatus

8.B.2 Statenmededeling Regioprofiel Cultuur BrabantStad "BrabantStad maakt het"

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging uit de vergadering van Provinciale Staten d.d. 20-04-2018 door gedeputeerde Swinkels over structurele steun voor 't Heft en Vereniging Kleine Kernen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van de Commissaris van de Koning over Financiële verantwoording 2017 Taskforce Brabant Zeeland

9.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Bedrijfscatering Provincie Noord-Brabant

9.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten van Bewonersteam Buizen Brandevoort afschriften van bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ingediende kanttekeningen ten aanzien van `Milieustudies Structuurvisie Buisleidingen Traject Laarbeek - Echt - Susteren`

10.L02 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor gezondheidsproblemen door hout stoken versus wet- en regelgeving (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Verzoek aan Provinciale Staten om niet in te stemmen met voorgestelde fusie van de gemeenten Nuenen c.a. en de gemeente Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten om niet in te stemmen met voorgestelde fusie van de gemeenten Nuenen c.a. en de gemeente Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Verzoek aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings om instemming met beoogde nevenfunctie om zitting te nemen in de Instituutsraad van DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research)

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten van Fastned B.V. om aandacht voor bouw en ontwikkeling van snellaadhubs om de transitie naar 100% schoon elektrisch vervoer in Provincie Noord-Brabant verder te versnellen

10.L07 Verzoek aan Provinciale Staten van Commissaris van de Koning W.B.H.J. van de Donk om instemming met voornemens tot aanvaarding en wijziging van nevenfuncties en toezenden van actueel overzicht nevenfuncties en aanvaarde erecomite's CdK

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Oss afschrift van brief van raadsfracties gemeenteraad Oss aan College van Gedeputeerde Staten met reactie op reactieve aanwijzing op Bestemmingsplan bedrijventerrein Elzenburg-De Geer

10.L09 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen informatie over herindelingsadvies tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Tilburg afschrift van door gemeenteraad van Tilburg aangenomen motie `Stop gaswinning in Tilburg` d.d. 10 september 2018

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Bewonersteam Buizen Brandevoort afschrift van brief aan College van Gedeputeerde Staten met herhaald verzoek om aandacht voor problematiek buisleidingentracé Laarbeek - Echt - Susteren via Helmond

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van Dorpsraad Helenaveen mede namens belanghebbenden brief met bedenkingen tegen door Provincies eenzijdig en zonder overleg doorgevoerde wijzigingen naar aanleiding van eerder afgegeven garanties in Het Landinrichtingsplan `Het Onverenigbare Verenigd`

10.L13 Boardletter tussentijdse controle 2018 van de Ernst & Young Accountants LLP aan Provinciale Staten

10.L14 Klacht aan Provinciale Staten over het niet oplossen van de problemen met de straatverlichting in de Frater Adrianusstraat en een deel van de Mgr Borretweg in de gemeente Grave. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten door gemeenteraad van Dongen van het afschrift, van de unaniem aangenomen motie om te komen tot structurele oplossing voor de recycling van versleten kunstgrasmatten, aan de politieke partijen in de Tweede Kamer

10.L16 Verzoek aan Provinciale Staten van Belangenvereniging Hulten om een oplossing voor het met enige regelmaat afsluiten van Burgemeester Ballingsweg in Hulten in verband met de veiligheid van vliegtuigspotters bij Vliegveld Gilze en Rijen en overlast van omgeleide doorgaande verkeer door kern Hulten (BURGERBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 12 november 2018