1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 52/18 Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

2.B.2 Statenmededeling Informeren voortgang nieuw grondwaterbeleid

2.B.3 Statenmededeling Beantwoording vragen inzake indicatoren vergunningverlening, toezicht en handhaving

2.B.4 Statenmededeling Jaarstukken 2017 Omgevingsdiensten OMWB en ODZOB

Bijlagen

 1. Statenmededeling Jaarstukken 2017 Omgevingsdiensten OMWB en ODZOB 70 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Jaarstukken 2017 Omgevingsdiensten OMWB en ODZOB : Jaarstukken 2017 OMWB 14,4 MB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Jaarstukken 2017 Omgevingsdiensten OMWB en ODZOB : Controleverklaring 2017 OMWB 297 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Jaarstukken 2017 Omgevingsdiensten OMWB en ODZOB : Accountantsverslag 2017 OMWB 415 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Jaarstukken 2017 Omgevingsdiensten OMWB en ODZOB : Jaarstukken 2017 ODZOB 11,7 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Jaarstukken 2017 Omgevingsdiensten OMWB en ODZOB : Controleverklaring en accountantsverslag 2017 ODZOB 846 KB Ga naar het dossier

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Provinciale grondtransacties gericht op realisatie van het Natuurnetwerk en de op- en afwaardering van provinciale gronden ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

2.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Richting lange termijn provinciaal grondwaterbeleid ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over beantwoording vragen RIVM over ammoniak

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Haalbaarheidsonderzoek provinciale energiedoelstelling 2030

Bijlagen

 1. Statenmededeling Haalbaarheidsonderzoek provinciale energiedoelstelling 2030 186 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Haalbaarheidsonderzoek provinciale energiedoelstelling 2030 : Brabant op 100% wind, water en zon (Haalbaarheidsonderzoek - Technisch en Ruimtelijk) 42,2 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Haalbaarheidsonderzoek provinciale energiedoelstelling 2030 : Energiedoelstellingen Brabant 2030 (Stakeholderonderzoek - perspectieven op rol van de provincie) 4,6 MB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Haalbaarheidsonderzoek provinciale energiedoelstelling 2030 : Infographic (aangepaste versie) 1,2 MB
 5. (VERVALLEN) Bijlage 3 Statenmededeling Haalbaarheidsonderzoek provinciale energiedoelstelling 2030 : Infographic 1,2 MB

3.B.2 Statenmededeling Discussiestuk met Uitgangspunten Energieagenda 2030

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.A.1 Begrotingswijziging 55/18 Uitvoeringsprogramma Maintenance & Services Brabant 2017-2020 - begrotingswijziging

4.A.2 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 192 KB
 2. Ontwerpbesluit 58/18 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 51 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 58/18 : Voortgang uitvoering programmalijnen A en B conform besluit 2016 50 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 58/18 : Strategisch plan PPS Photon Delta 22,4 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 58/18 : Toets op ijkpunten investeringsagenda 53 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 58/18 : Financiële wijziging begroting 19 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 58/18 : Inhoudelijke wijziging begroting 44 KB

4.A.3 Begrotingswijziging 62/18 Begrotingswijziging MIT-Zuid 2019

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Uitwerking innovatiethema's Uitvoeringsprogramma Maintenance & Services Brabant 2017 - 2020

4.B.2 Statenmededeling Hernieuwde MKB-Samenwerkingsagenda, begrotingswijziging MIT Zuid 2019

4.B.3 Statenmededeling Ongevraagd Advies `Toerusten en Innoveren` Brabant Advies en standpunt GS

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Pauli tot het houden van een themabijeenkomst over Europese programma`s als instrument voor provinciaal beleid ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

4.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Pauli tot het houden van een werkbezoek aan de de Jheronimus Academy of Data Science (JADS/Marienburg) ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

4.C.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over duurzame economie ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over Cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek van 2017 over toeristen in Brabant

4.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over toezeggingen en moties uit PS over Digitalisering

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Programma Beter Benutten Vervolg Brabant - Eindbalans

5.B.2 Statenmededeling Wijziging beleidsregel ontheffing luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant

5.B.3 Statenmededeling Luchthavenregeling Agri Drone Port Reusel

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over Brabantse Omgevingsvisie ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Aangaan samenwerkingsovereenkomst met Nationaal Groenfonds voor Transitiefonds Veehouderijen

7.B.2 Statenmededeling Brabant Europese Regio van de Gastronomie 2018

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Concept-Regioprofiel Cultuur BrabantStad

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Brabantse betrokkenheid bij regiodeals

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over `Periodieke (afwijkings)rapportages en informatie over de terugblik op het jaarrekeningproces 2017`

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten door Stichting Werkgroep Behoud de Peel het Jaarverslag 2017

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van VVD Dongen zienswijze op voorstellen tot aanleg van nieuwe wegverbinding N629 tussen Oosterhout en Dongen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Nuenen afschrift van ingediende zienswijze bij Gedeputeerde Staten op herindelingsontwerp tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven per 1 januari 2021

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings om instemming met beoogde nevenfunctie als onbezoldigd landelijk partijvoorzitter van D66

10.L05 Oproep aan Provinciale Staten van Stichting Landgoed Haarendael tot verkennen van mogelijkheid om economisch eigendom van complex Landgoed Haarendael te verwerven

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief aan Gedeputeerde Staten van Regio West-Brabant met analyse van prof. dhr. Tordoir op de economie van West-Brabant en koers die Economic Board West-Brabant (EBWB) wil uitvoeren om te komen tot economische vernieuwing

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van Universiteit van Tilburg onderzoeksrapporten van uitgevoerde onderzoeken naar het bevorderen van opkomst bij lokale en provinciale verkiezingen

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van Gedeputeerde Staten aan Vereniging Caring Vets met reactie op verzoek om toekomstbestendig beleid rondom intensieve veehouderij en tegengaan van megastal aan Logtsebaan in Oirschot

10.L09 Oproep aan Provinciale Staten van Vereniging Ondernemers Contact Dongen om in te stemmen met voorstel voor Bundeling Noord N629 Oosterhout - Dongen

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten bedenkingen rondom productie en handel van synthetische drugs en het lozen van drugsafval in openbare wateren (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van briefadvies van BrabantAdvies aan College van Gedeputeerde Staten over ontwerp PIP Windenergie A16`

10.L12 Ter beoordeling aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) ontwerp herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 met de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze op Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 24 september 2018