1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving en instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving (in het omgevingsrecht)

2.B.2 Statenmededeling Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017)

2.B.3 Statenmededeling Evaluatie Provinciale milieuverordening onderdeel grondwaterbescherming

2.B.4 Statenmededeling Incidentele en structurele onderhoudsbijdrage provinciale vaarwegen – Integrale afweging begroting 2019

2.B.5 Statenmededeling Aanhoudende droogte in Noord-Brabant

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties VVD en D66 tot het houden van een themabijeenkomst over `Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017) ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

2.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Griffie tot het houden van een themabijeenkomst over `de zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en de wijziging op de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging naar aanleiding van Statenvoorstellen 17/18 en 24/18

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over mogelijkheden beperking glyfosaat

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Geuronderzoek bij Rendac`

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging bij de behandeling van de Jaarstukken 2017 om gestelde vragen over het GOB te beantwoorden

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout met informatie over project Intensivering Veehouderijen naar aanleiding van beantwoording Statenvragen van Partij voor de Dieren over fraude dierenaantallen

2.D.6 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan gaswinning Waalwijk-Noord

2.D.7 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Informatie die aanleiding vormt voor verandering grondwaterbeschermingszone Gilzerbaan.

2.D.8 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan gaswinning Loon op Zand en Loon op Zand Zuid

2.D.9 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging uit de vergadering van Provinciale Staten d.d. 18-05-2018 door gedeputeerde Van den Hout over voortgang van de Kaderrichtlijn Water KRW

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Monitor Wind op land 2017

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van twee themabijeenkomsten over Energieagenda 2019-2030 ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over communicatie over de energieopgave

3.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Klimaatakkoord

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Beantwoording motie M16b Brabantse ZZP scholingsvoucher

4.B.2 Statenmededeling Brainport Nationale Actieagenda en Regio Deal Brainport

4.B.3 Statenmededeling Eindrapportage `Tussenevaluatie Economisch Programma Brabant 2020: Op weg naar de top`

4.B.4 Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen)

Bijlagen

 1. Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen) 135 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen) : Doorkijk Van Gogh in Brabant 609 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen) : Investeringsprotocol leningen vastgoed Van Gogh Brabant 122 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen) : Becoming Vincent. Van Gogh Monumenten vertellen het wordingsverhaal van een groot kunstenaar - Inhoudelijke strategie oktober 2017 6,7 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen) : Vastgoedopgave Van Gogh Brabant - samenvatting. Kansen voor het Van Gogh-erfgoed, kansen voor Brabant, maart 2018 7,5 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen) : Projectplan Vastgoed Van Gogh Brabant, maart 2018 4,9 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen) : Organogrammen met toelichting (o.a. systematiek certificaten) 843 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 7 Statenmededeling Investering in vastgoed Van Gogh Brabant (en reservering tbv uitwerking beleidsuitgangspunt tav inzet iconen) : Vincent van Gogh, Brabander, 28 november 2016 18,1 MB Ga naar het dossier

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020

5.B.2 Statenmededeling Toekomst Eindhoven Airport na 2019

5.B.3 Statenmededeling Programmering Mobiliteit in Brabant (2019-2024)

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Juridische verankering van afspraken over de treinverbinding Eindhoven - Düsseldorf

5.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over aanpak N264 Uden - St Hubert

5.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over herijking OV visie

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West. 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West. 44 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 51/18 : Lijst van te onteigenen onroerende goederen 2,6 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 51/18 : Tekeningen van te onteigenen onroerende goederen. 87,8 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 51/18 : Voorbeeld van de te herstellen omissie ten behoeve van belemmeringenstrook. 59 KB
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit 51/18 : Lijst van te onteigenen onroerende goederen. 2,6 MB
 7. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 51/18 : Tekeningen van te onteigenen onroerende goederen. 87,8 MB

6.A.2 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Verordening ruimte Noord-Brabant: Overzicht kaartwijzigingen 1-1-2018 tot 1-7-2018

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over planning geothermie voor glastuinbouw Deurne

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Dertiende wijzigingsregeling POP3 Herstel- inrichtingsmaatregelen water

7.B.2 Statenmededeling Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Statenmededeling Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over voortgang Korte Waardeketens Agrofood

7.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Samenwerkingsafspraken IBP VP

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Evaluatie programma Versterken Sociale Veerkracht

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Swinkels tot het houden van een themabijeenkomst over Regioprofiel Cultuur ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over `Status ambitie Vuelta 2020`

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging betreffende toezending lijst initiatieven van Sterk Brabant

8.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Nieuwsbericht Regioprofiel BrabantStad

8.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging ontwikkeling nieuw instrumentarium ten behoeve van programma Versterken Sociale Veerkracht

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 78 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Bestuursrapportage 2018 19 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : 3e begrotingswijziging 2018 40 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Investeringsschema 45 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Lijst Begrotingssubsidies 1,5 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Instellingsbesluit Reserve Werklocaties 39 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Instellingsbesluit reserve Persoonlijk Ontwkkelbudget 32 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Gewijzigde instellingsbesluit Reserve Verkeer en Vervoer 61 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 60 KB

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling IBT rapport `Onderzoek naar het gemeentelijk toezicht op realisatie externe veiligheidsmaatregelen langs het spoor`

9.B.2 Statenmededeling Jaarverslag provinciearchivaris 2017

9.B.3 Statenmededeling Wet Bibob – toepassing op subsidies en vastgoedtransacties en structurele aandacht bewustwording

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging Provinciale Staten te informeren over integriteitstoets bij wethoudersbenoemingen.

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten open brief over plastic zwerfafval en microplastics (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Verzoek aan Provinciale Staten om op 29 juni 2018 nog geen besluit te nemen over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en voorstel in te dienen voor nadere uitwerking van bewonersvariant en deze te vergelijken met huidige plannen binnengekomen 25 juni 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van notitie van KBO-Brabant, PVGE en PCOB over `Wonen en zorg voor ouderen in Noord-Brabant : nu doorpakken!` en aanbieden van boek `Herziening van het stelsel van ouderenzorg`

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten van Caring Vets om toekomstbestendig beleid rondom intensieve veehouderij en tegengaan van megastal aan Logtsebaan in Oirschot

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stichting van GOL naar Beter stukken ter voorbereiding besluit GOL op 29 juni 2018

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten om op 29 juni 2018 nog geen besluit te nemen over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en voorstel in te dienen voor nadere uitwerking van bewonersvariant en deze te vergelijken met huidige plannen binnengekomen 26 juni 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van Waalwijks Bedrijvenplatform WBP verklaring ter ondersteuning van voorstel over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van ZLTO op stand van zaken ondersteunende maatregelen transitie veehouderij en beleidsregel natuurbescherming ten behoeve van themabijeenkomst d.d. 29 juni 2018

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur afschrift van Briefadvies `Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit` aangeboden aan de minister van BZK op 28 juni 2018

10.L10 Aanbieding aan Provinciale Staten tijdens Statendag 29 juni 2018 door Brabantse Kennisinstellingen BrabantAdvies, PON en Telos de Expeditiegids Brabant (Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019)

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Waalwijk afschrift van door gemeenteraad aangenomen motie vreemd aan de orde over het niet verder boren naar gas in Waalwijk

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap afschrift van brief verstuurd aan Ministeries van EZK en LNV over zorgen van het niet beantwoorden van een eerder verzonden brief rondom ontwikkelingen van zonneparken op landbouwgrond

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk vastgestelde Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant vastgestelde begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant vastgestelde jaarstukken 2017

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik reactie op door Gedeputeerde Staten gepresenteerde Nota van Zienswijzen N629

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten van philharmonie zuidnederland Jaarverslag 2017

10.L18 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan Gedeputeerde Van den Hout over drukjacht wilde zwijnen. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L19 Ter kennisneming aan Provinciale Staten de Uitspraak Raad van Staten 201707840/1/A2 inzake hoger beroep n.a.v. uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 18-08-2017 over terugbetaling te veel ontvangen fractiemiddelen 2015.

10.L20 Ter informatie aan Provinciale Staten van Euregio Rijn-Waal Impressie 2017 met overzicht van projecten en activiteiten van afgelopen jaar

10.L21 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Heusden afschrift van door gemeenteraad aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag over verzet tegen verdere winning van fossiele brandstoffen onder Heusdens grondgebied

10.L22 Ter informatie aan Provinciale Staten mail aan gedeputeerde Van den Hout en burgemeester van Heeze-Leende over drukjacht op wilde zwijnen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L23 Oproep aan Provinciale Staten over Nederlandse Klimaatakkoord, Windmolens op land, maatschappelijk draagvlak voor windmolenparken, de Burger overlegtafel en Provinciale Statenverkiezingen 2019 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L24 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Pacte Des Cygnes / Het Zwanenverbond tot wijziging van borden aan Belgisch/Nederlandse grens van `Welkom in Brabant` naar `Welkom in Noord-Brabant`

10.L25 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies briefadvies aan College van Gedeputeerde Staten over `Ontwerp omgevingsvisie, de kwaliteit van Brabant`

10.L26 Ter informatie aan Provinciale Staten van Bomenstichting Achterhoek verzoek aan College van Gedeputeerde Staten om informatie over uitvoeren van N-wegenbeleid en verwijderen van bermbomen als obstakel ten behoeve van verkeersveiligheid

10.L27 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de gemeente Loon op Zand van een aangenomen motie door de raad van Loon op Zand tegen gaswinning in Loon op Zand

10.L28 Afschrift aan Provinciale Staten van brief bestuur van de VvE De Heun IV te Vught aan directie Pro Rail waarin Pro Rail aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van de wijziging van de grondwaterstand bij het aanbrengen van een tunnel op het spoortraject `s-Hertogenbosch naar Boxtel ter hoogte van de gemeente Vught.

10.L29 Ter informatie aan Provinciale Staten kennisgeving van Raad van State van verzoek van Stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen om voorlopige voorziening tegen besluit Provinciaal Inpassingsplan Oostelijke Langstraat Oost en West

10.L30 Ter informatie aan Provinciale Staten kennisgeving van Raad van State van door belanghebbenden ingediend beroep tegen besluit Provinciaal Inpassingsplan Oostelijke Langstraat Oost en West (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L31 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de vastgestelde begroting 2019 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

10.L32 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de vastgestelde jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

10.L33 Ter informatie aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten afschrift van reactie aan Bomenstichting Achterhoek op verzoek om informatie over uitvoeren van N-wegenbeleid en verwijderen van bermbomen als obstakel ten behoeve van verkeersveiligheid

10.L34 Ter informatie aan Provinciale Staten een circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geindexeerde bedragen van (onkosten)vergoedingen voor Commissaris van de Koning, leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en commissieleden per 01 juli 2018, 1 juli 2019 en 1 januari 2020

10.L35 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik rapport van TU Delft met resultaten van onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten van Voorkeursalternatief voor nieuwe N629 de Bundeling Noord en deze te betrekken bij de oordeelsvorming en besluitvorming

10.L36 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer rapport `Informatieveiligheid provincie Noord-Brabant

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 3 september 2018