1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 41/18 Besluit `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017)

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie Partij voor de Dieren tot het houden van rondetafelgesprek over `Brabantbreed faciliteren van TNRC-methode (Trap, Neuter, Relocate of Return, Care) voor zwerfkatten` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 2 juli 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Communicatie aan ondernemers over het Ondernemend Natuurnetwerk

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over uitgestelde oplevering accountantscontrole jaarrekening 2017 ODBN

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Monitor naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2017

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Evaluatie ex art. 217a Provinciewet betreffende Energieagenda 2010-2020

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Tafels Landelijk Klimaat- en Energieakkoord.

3.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over restwarmte van datacentra

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.A.1 Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Verkenning samenwerking havenbedrijven Moerdijk en Rotterdam en Noord-Brabant

4.B.2 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 39/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan N282, te Gilze-Rijen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling N279 Veghel-Asten: ontwerp-PIP vrijgeven voor inspraak

5.B.2 Statenmededeling Trendrapportage OV 2012-2017, en Data en monitoring Openbaar Vervoer in Brabant

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Vrijgave ontwerp inpassingsplan Windenergie A16, MER en ontwerp omgevings-vergunningen voor inspraak

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over PIP Windenergie A16 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 juli 2018

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over reactie op Rapport Raming GOL verbeterde variant 72a Stichting van GOL naar Beter (SvGnB)

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Onderzoeksplan evaluatie Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

7.B.2 Statenmededeling Stand van zaken ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie VVD tot het houden van een themabijeenkomst over `Voortgang ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 juli 2018

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings overlobbydocument gewenste aanpassingen agrarische wetgeving.

7.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over geurrendement van combiluchtwassers

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Evaluatie Sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019

8.B.2 Statenmededeling Harmoniseren planologische bescherming Nieuwe Hollandse Waterlinie

8.B.3 Statenmededeling Herstel gracht Oud-Herlaer te Sint Michielsgestel

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Symposium `Waarde van Cultuur` d.d. 18 juni a.s.

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging ontwikkeling nieuw instrumentarium ten behoeve van programma Versterken Sociale Veerkracht

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Jaarstukken 2017 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

9.B.2 Statenmededeling Criteria nieuwe aanbesteding en tevredenheid assortiment van bedrijfscatering

9.B.3 Statenmededeling Bestuurlijke vernieuwing : Young Projects

9.B.4 Statenmededeling Uitwerking bestuursopdracht 1a van de perspectiefnota 2018

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Commissaris van de Koning over Jaaroverzichten 2017 van de Taskforce Brabant Zeeland en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Verzoek aan Provinciale Staten om te kiezen voor verbeteringen van N264 in kom van Sint Hubert in plaats van aanleg van rondweg (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) publicatie Rli mobiliteitsadvies `Van B naar anders. Investeren in mobiliteit voor de toekomst` aangeboden aan minister van Infrastructuur en Milieu

10.L03 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie over de situatie bij spoorknelpunt ten oosten van Arnhem. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten door Stichting GOL naar Beter het rapport Raming GOL verbeterde variant 72a

10.L05 Informatie aan Provinciale Staten over verlaging, feitelijk intrekking CPO-subsidie woningbouw te Beers, gemeente Cuijk. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten door de Regionale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Brabant om de mogelijkheid te bieden aan het internationale hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om een toespraak te houden in de Statenzaal van het Provinciehuis.

10.L07 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Waalwijkse Ondernemers Federatie (WOF) aan Gedeputeerde Staten over zienswijze Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

10.L08 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie over het plan van het GOL voor de vervanging van 332 meter spoordijk tussen Waalwijk en Drunen door een fietsbrug. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten van ABU namens bij de ABU aangesloten uitzendbureaus Whitepaper `Arbeidsmigranten Van Groot belang voor Nederland`

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van Gedeputeerde Staten aan Vos en Vennoten Advocaten van besluit op verzoek van Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant tot wijzigen van Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten visie van Brabants Burgerplatform op toekomst van Brabantse veehouderijbeleid

10.L12 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Zwerfkatten Nederland om de TNRC-methode (Trap, Neuter, Relocate of Return, Care) Brabantbreed te faciliteren

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stichting van GOL naar Beter officiële reactie van Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam op memo van gedeputeerde Van Merrienboer d.d. 12 juni 2018 op kostenraming onderzoek verbeterde bewonersvariant 72a

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer Begroting 2019 vastgesteld op 18 juni 2018

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van zienswijze aan College van Gedeputeerde Staten op herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven (BURGEBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 2 juli 2018