1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 5tatenmededeling Afdoen toezegging en motie over leges Wet Natuurbescherming

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak RvS over schorsing Wnb-vergunningen in het kader van het PAS.

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over bijlage bij Statenmededeling `Afdoen toezegging en motie over leges Wet Natuurbescherming`

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Spierings tot het houden van themabijeenkomst over de nieuwe Integrale Energieagenda 2019-2030 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 16 april 2018

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over afhandeling toezeggingen bij Statenvoorstel 84/17 A Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Regio-Envelop Brainport

4.B.2 Statenmededeling Uitgangspunten voor samenwerking met het Europese Investeringsfonds (EIF) en het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) met betrekking tot de MKBplusfaciliteit (aandelenkant)

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Aanbieding publicatie `Bereikbaarheid Breda - Utrecht`

5.B.2 Statenmededeling 3e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

5.B.3 Statenmededeling Uitvoeringsplannen sociale veiligheid openbaar vervoer 2018

Bijlagen

 1. Statenmededeling Uitvoeringsplannen sociale veiligheid openbaar vervoer 2018 94 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Uitvoeringsplannen sociale veiligheid openbaar vervoer 2018 : Convenant Sociale Veiligheid 2,2 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Uitvoeringsplannen sociale veiligheid openbaar vervoer 2018 : Integraal Actieprogramma Sociale Veiligheid 27,8 MB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Uitvoeringsplannen sociale veiligheid openbaar vervoer 2018 : Plan Sociale Veiligheid 2018 West-Brabant 4,7 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Uitvoeringsplannen sociale veiligheid openbaar vervoer 2018 : Plan Sociale Veiligheid 2018 Oost-Brabant 4,6 MB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Uitvoeringsplannen sociale veiligheid openbaar vervoer 2018 : Plan Sociale Veiligheid 2018 Zuidoost-Brabant 5 MB

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van der Maat tot het houden van themabijeenkomst over `Herijking OV visie van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 16 april 2018

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over stand van zaken N65 Vught Helvoirt

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 28/18 Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel - Asten toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Toezegging informatie meerjarige pacht

6.B.2 Statenmededeling Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Reactie op gespreksnotitie Stichting van Gol naar Beter

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Elfde wijzigingsregeling POP3 voor internationale waterdoelen en bedrijfsverplaatsingen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings over stand van zaken innovatie stallen

7.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over rendement luchtwassystemen bij stallen.

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Evaluatie betreffende Brabant C

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten van philharmonie zuidnederland voor een werkbezoek op 15 juni of 29 juni 2018 in voormalige Statenzaal in Het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch

8.C.2 Verzoek aan Provinciale Staten van Regionale Mediaraad van Omroep Brabant voor inplannen van overleg met Mediaraad en directeur en hoofdredacteur van Omroep Brabant op het Provinciehuis op de Statendag van 1 juni 2018

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging private partners BrabantSport.

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers

Bijlagen

 1. Gewijzigd Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 183 KB
 2. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 64 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage A Inspelen op nieuwe ontwikkelingen; Brabant op Koers 502 KB
 4. Gewijzigd Bijlage 2 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage B Financieel beeld 117 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage C MIPP Sleutelprojecten 17,5 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage D Afdoening van moties en toezeggingen 130 KB
 7. Nota van wijziging Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 48 KB
 8. VERVALLEN Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 183 KB
 9. VERVALLEN Ontwerpbesluit Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 65 KB
 10. VERVALLEN Bijlage 2 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage B Financieel beeld 120 KB

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Cultuurhistorische complexen: Verkoop aantal gebouwen leerfabriek KVL.

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over Interbestuurlijk Programma (IBP)

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Afschrift aan Provinciale Staten van oproep van Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis aan het College van Gedeputeerde Staten om geen medewerking te verlenen aan kappen van bos op Brouwhuisse Heide, BZOB-bos, ten behoeve van nieuw industrieterrein

10.L02 Verzoek aan Provinciale Staten om te bewerkstelligen dat op rijksweg A59 verkeers-beheersende maatregelen worden genomen en zodoende het doorgaande verkeer te ontmoedigen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Zuidelijke Rekenkamer de vastgestelde onderzoeksbrief Beheer en onderhoud kunstwerken provincie Noord-Brabant incl. rapport van bevindingen.

10.L04 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brief Fractie Gemeentebelangen Oosterhout aan B&W van Oosterhout over overlast van ernstige trillingen en trillingshinder ter hoogte van de spoorovergang aan de Spoorstraat en de Wethouder van Dijklaan in Dorst.

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten adviezen voor tegengaan van gebruik van houtkachels en houtstook en stimuleren van duurzame vormen van energie en financieel belonen van lager energiegebruik (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Afschrift aan Provinciale Staten van briefadvies aan College van Gedeputeerde Staten van BrabantAdvies over `Gezond en veilig langer thuis wonen in Brabant`

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten notitie van Stichting Van GOL naar Beter met terugblik op gesprek met gedeputeerde Van Merrienboer d.d. 12 maart 2018 over kostenraming bewoners variant (72a)

10.L08 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Stuurgroep Innovatie Brabant (LIB) het activiteitenverslag van Landbouw Innovatie Noord-Brabant (LIB) 2017

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan en Omgeving aan wethouder Van der Poel van de gemeente Heusden over de GOL-plannen.

10.L10 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 20 maart 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor het Openbaar Bestuur advies `Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordiging`

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten een afschrift van de brief aan gedeputeerde Van der Maat door de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik over grondaankoop voor uitvoeringsfase ontwerp-plan N629, terwijl het definitieve besluit nog niet genomen is.

10.L13 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 21 maart 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van PON Monitor Sociale Veerkracht 2018 aangeboden tijdens het aanbiedingsmoment op de Statendag van 23 maart 2018

10.L15 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 22 maart 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L16 Verzoek aan Provinciale Staten van Commissaris van de Koning W.B.H.J. van de Donk om instemming met voornemens tot aanvaarding en wijziging van nevenfuncties en toezenden van actueel overzicht nevenfuncties en aanvaarde erecomite's CdK

10.L17 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 23 maart 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten van Peter van Leest Intermediair & Advies namens belanghebbenden van afschrift van bij Gedeputeerde Staten ingediend bezwaarschrift tegen van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor locatie Van de Veldenweg 4 te Diessen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L19 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor bedenkingen van `centrum` bewoners van Vlijmen tegen voorstellen van Bewonersverenging Vijfhoevenlaan voor leiden van verkeersstromen via Vijfhoevenlaan/Mommertsteeg naar het Plein in verband met Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L20 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer Jaarverslag 2017

10.L21 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 26 maart 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L22 Verzoek aan Provinciale Staten van Vos en Vennoten namens Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant tot wijziging van de Verordening Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe besluit Gedeputeerde Staten d.d. 2 april 2013 en Provinciale Staten d.d. 17 mei 2013

10.L23 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 29 maart 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L24 Verzoek aan Provinciale Staten van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant om zienswijze kenbaar te maken t.a.v. de ontwerpbegroting 2019 en de ontwerpmeerjarenraming 2020-2022 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. (OMWB)

10.L25 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 3 april 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L26 Ter informatie aan Provinciale Staten Jaarrapportage 2017 van Stichting Laagfrequent Geluid

10.L27 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 4 april 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 16 april 2018