1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Vaststellen plandrempel en nieuwe werkwijze ten behoeve van het Actieplan Geluid 2018-2023 en beperkten geluidgehinderden door provinciale wegen

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Uitnodiging aan de leden van Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord ODBN voor een overleg om informatie te verstrekken over actuele situatie rondom het geprognosticeerde tekort over 2017 en daaraan ten grondslag liggende oorzaken

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging aan PS om met interpretatie te komen van KPI's Groen Ontwikkelfonds Brabant

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over brief van de heer Verschuren inzake vluchten vanuit Lelystad Airport over de Biesbosch

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout m.b.t. Kaderbrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2019

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over concept plan-MER Omgevingsvisie

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Plan van aanpak Brabantse proeftuin elektrisch rijden

3.B.2 Statenmededeling Stand van zaken Energieke Landschappen

3.B.3 Statenmededeling Verduurzaming Sportaccomodaties

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Onderzoeksplan Tussenevaluatie Economisch Programma Brabant 2020

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over vermindering dierproeven.

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 18/18 Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Afspraken over mobiliteit tijdens regionale ontwikkeldagen in december 2017

5.B.2 Statenmededeling Maaslijn: Samenwerkingsovereenkomst met Limburg en Gelderland

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat over Samenwerkingsovereenkomst Maaslijn

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over update stand inzet ontwikkelbedrijf bij energietransitie.

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Vuelta 2020

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels m.b.t. Informatiebrief van Brabantstad over gezamenlijke cultuurvisie.

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over Wensvervoer, Limburgse Wensbus en Brabantse alternatieven

8.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over aanstelling arrangeur impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening

8.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Subsidieverlening Stichting Zuiderwaterlinie Events

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 21/18 Mandaat aan de werkgeverscommissie in verband met besluitvorming rondom het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings bij afschrift brief aan gemeenteraad van Eindhoven inzake financiele situatie

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Advies commissie Jansen t.a.v. financiële problematiek Zeeland.

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) aan Gedeputeerde Staten over ontwerp PIP Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten schriftelijke inspraakreactie ten behoeve van Themabijeenkomst Ruimte over PIP GOL d.d. 23 februari 2018 over Baardwijkse Overlaat (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten memo van Dagelijkse Bestuur van Omgevingsdienst Brabant Noord ODBN aan Algemeen Bestuur d.d. 31 januari 2018 over opdracht externe review financiële knelpunten ODBN

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) tot het indienen van een zienswijze over de Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

10.L05 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor problemen rondom gezondheid en luchtvervuiling door houtrook (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Afschrift aan Provinciale Staten van zienswijze aan Gedeputeerde Staten over ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten advies voor 100% duurzaam bouwen van nieuwe zwembaden en verduurzamen van bestaande zwembaden zonder gebruik van biomassa als transitiebrandstof (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten adviesaanvraag van Vlaamse Overheid Departement Omgeving over aanvraag omgevingsvergunning Electrabel voor Bieshof / De Mosten te Hoogstraten

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 19 maart 2018