1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Motie M2 Beleidsactualisatie BrUG

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Strategische keuzes voor vergunningverlening, toezicht en en handhaving (VTH) in het omgevingsrecht ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

2.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren, D66 en PvdA tot het houden van themabijeenkomst over `Besteding van het budget dat door de provincie Noord-Brabant beschikbaar is gesteld voor soorten en leefgebieden vanuit het programma Natuur` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging PS-vergadering 17-11-2017 : zienswijze gemeente Oosterhout aanpassing regels stiltegebieden in Provinciale Mileuverordening

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging PS-vergadering 17-11-2017 onderzoek stiltegebieden

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout en Gedeputeerde Van Merrienboer over Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 : Toezegging informatie meerjarige pacht

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken Wet natuurbescherming

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake dwangsom Molenakker / Neerbroek te Boekel

2.D.6 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Toezegging uit woordvoerdersoverleg landbouw d.d. 01-12-2017, Lijst met deelnemende gemeenten project Intensivering Toezicht Veehouderijen

2.D.7 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Ontwikkelingen rond Omgevingsdienst Brabant-Noord; concept-kadernota 2019

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.A.1 Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Stand van zaken Regionale Energiestrategieën

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over Toezegging begrotingsbehandeling 10 november 2017 : communicatie MKB instrumenten

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Stand van zaken uitvoering Robuuste Brabantroute

5.B.2 Statenmededeling Aanbieding speelveldnotitie ‘van klassiek OV naar mobiliteit als dienst’

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van der Maat tot het houden van themabijeenkomst over `Herijking OV visie van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Voortgangsrapportage Brabantse Aanpak Leegstand 2017

6.B.2 Statenmededeling Toekomstige kaartwijziging: Natuur Netwerk Brabant `De Keersop`

6.B.3 Statenmededeling Vrijgave voorontwerp Omgevingsvisie `De kwaliteit van Brabant, visie op de Brabantse leefomgeving`

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van themabijeenkomst over `De beweging die het ontwikkelbedrijf doormaakt, uitmondend in een nieuw Beheersstatuut` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over `Aparte planologische status voor gerealiseerde biologische landbouw`

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Landbouw Innovatie Campus

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.A.1 Statenvoorstel 05/18 Advies aan het Commissariaat voor de media inzake de Stichting Regionale Omroep Brabant

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van Expertmeeting over `De samenwerking tussen BKKC en het BrabantC fonds en de evaluatie en de continuïteit van BrabantC ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over Uitwerking impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings over Brief Burgemeester en Wethouders Waalwijk inzake Visie 2025 en motie Bestuurskracht

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat over Stages Provincie Noord-Brabant betreft afdoen van toezegging in vergadering van Provinciale Staten d.d. 10-11-2017

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Raad voor Dierenaangelegenheden over `Wegen van Welzijn van Dieren in Natuur`

10.L02 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L08 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L09 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L10 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L11 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L12 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L13 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L14 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L15 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L16 Zienswijze aan Provinciale Staten op inpassingsplan GOL Oost en bijbehorende MER

Bijlagen

10.L17 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L18 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L19 Zienswijze aan Provinciale Staten op aanleg parallelstructuur, geluidsschermen en snelfietsroute ter hoogte van Industriestraat 1 en 1a te Vlijmen in het kader van Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L20 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L21 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L22 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L23 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L24 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L25 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L26 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L27 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L28 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L29 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L30 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L31 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L32 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L33 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L34 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L35 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L36 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L37 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L38 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L39 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L40 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L41 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L42 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L43 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L44 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L45 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L46 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L47 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L48 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L49 Zienswijze aan Provinciale Staten op ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L50 Zienswijze aan Provinciale Staten ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L51 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L52 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L53 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L54 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L55 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L56 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

10.L57 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

10.L58 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

10.L59 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

10.L60 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L61 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

10.L62 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L63 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L64 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L65 Ter informatie aan Provinciale Staten brief van Dorpsraad Smakt-Holthees over aanbieden aan Gedeputeerde Staten van Limburg van handtekeningenactie ter ondersteuning van brief over gevolgen van elektrificatie en gedeeltelijke verdubbeling van Maaslijn voor inwoners van Smakt-Holthees

10.L66 Zienswijze aan Provinciale Staten op ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L67 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L68 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L69 Zienswijze aan Provinciale Staten ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L70 Zienswijze aan Provinciale Staten op ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L71 Zienswijze aan Provinciale Staten op ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L72 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie op plannen van regering voor vliegroute op 1800 meter hoogte over de Biesbosch vanaf Lelystad Airport (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L73 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer het werkprogramma 2018

10.L74 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van briefadvies van Raad voor Cultuur en Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over `Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving`

10.L75 Verzoek aan Provinciale Staten van Commissaris van de Koning W.B.H.J. van de Donk om instemming met voornemens tot aanvaarding en wijziging van nevenfuncties en toezenden van actueel overzicht nevenfuncties en aanvaarde erecomite's CdK

10.L76 Ter informatie aan Provinciale Staten aanvullende reactie op plannen van regering voor vliegroute op 1800 meter hoogte over de Biesbosch vanaf Lelystad Airport (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L77 Zienswijze aan Provinciale Staten op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L78 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief aan Commissaris van de Koning met bezwaren tegen ingehouden leges bij toekenning compensatie voor dassenschade (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L79 Zienswijze aan Provinciale Staten over ontwerp PIP West en ontwerp PIP Oost, ontwerp provinciaal inpassingsplan met betrekking tot project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L80 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Haaren afschriften van brieven verzonden aan gemeenteraad van gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught over besluitvorming bestuurlijke toekomst gemeente Haaren

10.L81 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Eindhoven het door gemeenteraad van Eindhoven op 19 december 2017 vastgestelde raadvoorstel en raadbesluit over Visie op regionale bestuurskracht

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 22 januari 2018