1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Provinciale VTH opdracht 2018 en actuele stand van zaken VTH uitvoering

2.B.2 Statenmededeling Informatievoorziening inzake omgevingsdiensten en uitvoering VTH-taken

2.B.3 Statenmededeling Instemming partiële herziening Programma Aanpak Stikstof met leefgebieden

2.B.4 Statenmededeling Aankondiging verwacht negatief resultaat over 2017 bij Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Bijlagen

  1. Statenmededeling Aankondiging verwacht negatief resultaat over 2017 bij Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 88 KB Ga naar het dossier
  2. Bijlage 1 Statenmededeling Aankondiging verwacht negatief resultaat over 2017 bij Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) : Aanbiedingsbrief ODBN 191 KB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Aankondiging verwacht negatief resultaat over 2017 bij Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) : Concept Kadernota 2019 ODBN 2,9 MB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Aankondiging verwacht negatief resultaat over 2017 bij Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) : 2e-bestuursrapportage-2017 ODBN 3,1 MB Ga naar het dossier
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Aankondiging verwacht negatief resultaat over 2017 bij Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) : Bestuurlijke brief aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de ODBN 84 KB Ga naar het dossier

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van ChristenUnie-SGP mede namens CDA, PVV, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant tot het houden van een themabijeenkomst over Toezichtbijdrage bij openstelling natuurgebieden ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

2.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Meten van luchtkwaliteit en het landelijk meetnet ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

2.C.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Statenmededeling Het vervolg van het onderzoek `Ondertussen in het Buitengebied` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Derde Voortgangsrapportage Natuur

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Rapport BPO-pilot `Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming`

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout bij Bestuursinformatiebrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 6 november 2017

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Samen Sterk in Brabant

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout inzake vragen over de voortzetting van de bijenimpuls Brabant.

2.D.6 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Niet ontvankelijk verklaren hoger beroep in de zaak OOC.

2.D.7 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging informatie meerjarige pacht.

2.D.8 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over ontwikkelingen rond Omgevingsdienst Brabant-Noord

2.D.9 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging projectenoverzicht NNB en Biodiversiteit vanuit bedrijfsleven

2.D.10 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over toezegging Provinciale Staten 17 november 2017 met betrekking tot informatie onttrekkingen waterwinningen

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van de VVD tot het houden van een themabijeenkomst / rondetafelbijeenkomst over Energie Transitie - Uitvoeringsprogramma 2e fase bestuursperiode 2018-2019 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings over Energiebeleid in het nieuwe regeerakkoord

3.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over reactie provincie op aanbevelingen Uitvoeringsprogramma Energie door CE Delft.

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Reactie op het advies van BrabantAdvies betreffende het adviesrapport ‘Brabant: testomgeving van de wereld van morgen’.

4.B.2 Statenmededeling Provinciale rol in werklocatieontwikkeling

4.B.3 Statenmededeling Midterm review Vrijetijdseconomie

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over Vervolg uitvoeringsprogramma high tech innovatie High Tech Systemen en Materialen 2017-2020

4.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over toezeggingen Statenbijeenkomst Valorisatiefonds

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 73/17 Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Budel

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Onderzoek verbetering IJssellijn; spoorbrug Ravenstein

5.B.2 Statenmededeling Keuze voor structurele oplossing Wilhelminakanaal Tilburg

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Resultaten BO MIRT 6 december 2017

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Op weg naar het voorontwerp Omgevingsvisie

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over Voortgang Brabantse Aanpak Leegstand ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

6.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties GroenLinks, CDA, PVV, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant tot het houden van een themabijeenkomst over Stand van zaken Windpark A16 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer betreft afdoen van toezegging Themavergadering 3 februari 2017 over brief aan Stichting Gol naar Beter

6.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over Toezegging themabijeenkomst Ruimte d.d. 15-09-2017 ecologische consequenties van hoge of lage windmolens

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Samenwerking met Keten Duurzaam Varkensvlees voor innovatieve, emissiearme stallen varkenshouderij.

7.B.2 Statenmededeling We Are Food Brabant 2018: Invulling van het programma

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Voorbereidingen fusie bkkc en Kunstbalie

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 81/17 4e (Slot) begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Verkoop van het provinciale aandeel in de kantoorvilla Bergoss te Oss en definitieve afronding renovatie- en herbestemmingsproject De Ploeg

9.B.2 Statenmededeling Begroting 2018 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over afhandeling Motie M35a PS-vergadering 21 april 2017 over Brede Welvaartsindicator voor Brabant

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat over Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

9.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Interbestuurlijk toezicht.

9.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over onderbouwing stelpost indexatie.

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van bezwaarschrift van Dorpsraad Smakt-Holthees aan Gedeputeerde Staten van Limburg over elektrificatie en gedeeltelijke verdubbeling van de Maaslijn

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten kennisgeving van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over financieel toezicht 2018 na beoordeling van begroting 2018 en jaarstukken 2016

10.L03 Verzoek aan Provinciale Staten om te pleiten voor een treinstation in Berkel-Enschot als een van nieuwe stations aan de IJsselijn (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van Holla Advocaten van bij Raad van State ingediende verweerschrift ivm hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 18 augustus 2017 over terugbetaling te veel ontvangen fractiemiddelen 2015 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van Bergs Advies BV aan LTO Nederland, Rabobank, POV en Cumela met aanbod voor opstellen van door minister van Landbouw gevraagde actieplan voor mestsector

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten brief met opmerkingen met betrekking tot het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan PIP voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat GOL (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Verzoek aan Provinciale Staten van Cooperatie Agrobosbouw NL om kenbaar te maken of er belangstelling bestaat voor toepassen van agrobosbouw en beschikbaar stellen van grond hiervoor

10.L08 Kennisgeving aan Provinciale Staten van Raad van State van het niet volgen van mediationtraject in door derden ingediende beroep tegen besluit van gemeenteraad van Boekel tot gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan N605 Randweg Boekel

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van BrabantAdvies aan College van Gedeputeerde Staten over lopend adviestraject met SER Brabant voor een toekomstbestendig arbeids- en onderwijsbestel; vernieuwingsvoorstellen `Toerusten en Innoveren`

10.L10 Afschrift aan Provinciale Staten van reactie Gedeputeerde Staten aan Ernst & Young Accountants LLP over Boardletter tussentijdse controle 2017.

10.L11 Verzoek aan Provinciale Staten van Brabantse Energie Alliantie om in te stemmen met voorstel van Gedeputeerde Staten om via netwerkbegroting met realisatieprogramma impuls te geven aan energietransitie in Brabant

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten brief met aanvullende opmerkingen met betrekking tot het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan PIP voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat GOL (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Stichting Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen met betrekking tot het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan PIP voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat GOL

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de Kadernota 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten Leaflet van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant over asbestdakenverbod 2024

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 18 december 2017