1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

2.A.2 Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG

2.A.3 Begrotingswijziging 71/17 Naar een klimaatbestendig Brabant

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Evaluatie ex art. 217a Provinciewet van de nota Handhavingskoers 2013-2016

2.B.2 Statenmededeling Naar een klimaatbestendig Brabant

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Eindverslag Landschappen van Allure - Statenmededeling 2.B.1

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over voortgang moties 13a en 14a zoals aangenomen door Provinciale Staten op 21 april 2017

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde van den Hout met informatie over Brabants insectenonderzoek

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.A.1 Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Aanvullende Uitvoeringsprogramma Energie 2018-2019

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging uit themabijeenkomst Energie 08-09-2017 t.a.v. opdracht omgevingsdiensten VTH energie

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Aanpassingen Innovatiefonds Brabant BV

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over toezegging rapportage Technopolis over Kennis en onderwijs

4.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over Algemene voorwaarden EU instellingen

4.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over aanvullende informatie Talent in Brabant (aangaande Motie M1 De Toekomst van Brabant - Statenvoorstel 19/17 - Perspectiefnota 2017)

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over planning A27 Houten-Hooipolder

5.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat over Motie M1 `Niet van het padje af voor speed-pedelecs`

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Het vervolg van het onderzoek `Ondertussen in het buitengebied`

6.B.2 Statenmededeling Voorkeursalternatief Windenergie A16

6.B.3 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak

Bijlagen

 1. Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak 103 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Nota vooroverleg concept-ontwerp inpassingsplan GOL Oost/West 2,9 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 18 september 2017 741 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verkeersanalyse bewonersvarianten 72A en 72B 6,9 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 12 oktober 2017 Baardwijkse Overlaat 43 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Verslag expertsessie 12 oktober 2017 inpassing variant 72A 57 KB
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Factsheet variant 72A 125 KB
 8. Bijlage 7 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Brief SNGB aan stuurgroep over factsheet 195 KB
 9. Bijlage 8 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SGNB op factsheet 545 KB
 10. Bijlage 9 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Brief SGNB aan stuurgroep over expertsessies 358 KB
 11. Bijlage 10 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SGNB tabel met vergelijking 656 KB
 12. Bijlage 11 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Reactie SNGB optimalisatie inrichting variant 72A 312 KB
 13. Bijlage 14 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak : Nieuw ontwerp Fietsbrug Baardwijkse Overlaat 152 KB

6.B.4 Statenmededeling Doorontwikkeling en verlengen samenwerking Dongecentrale

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ontwerp provinciaal inpassingsplan vrijgeven voor inspraak` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 20 november 2017

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Uitgifte stalderingsbewijzen door Stalderingsloket

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over infoboard Veehouderij

7.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings met overzicht gesprekspartners in vormgeven ondersteunende maatregelen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.A.1 Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Voortgang impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels over vertraging UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Swinkels over beantwoording resterende vragen Themabijeenkomst sociale veerkracht d.d. 13 oktober 2017.

8.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over statenvragen uit Themabijeenkomst Evaluatie Brabant C d.d. 27 oktober 2017

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 97/17 Zesde wijzigingsverordening Legesverordening Noord Brabant 2012

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Cultuurhistorische complexen: voornemen tot verkoop klooster Mariadal

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten van gemeente Nuenen voor werkbezoek aan Nuenen, Gerwen en Nederwetten

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten factsheet van Zuidelijke Rekenkamer over Programma Aanpak Stikstof (PAS) provincie Noord-Brabant

10.L02 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Verzoek van de RE-Actiegroep De Bleieven om gehoor te geven aan de zorgplicht van Provinciale Staten om volksgezondheid door endotoxine te voorkomen, dit initiatief voor een MEGAstal van 18.000 vleesvarkens in Nijnsel een halt toe te roepen.

10.L04 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan Gedeputeerde Staten over handhavend optreden c.q. bouwstop Van de Veldenweg 4 te Diessen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Informatie aan Provinciale Staten over de voorgenomen sloop Petrus Bandenkerk Son. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Kennisgeving aan Provinciale Staten van Raad van State van aanvullende ingediende stukken in door derden ingediende beroep tegen besluit van gemeenteraad van Boekel tot gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan N605 Randweg Boekel

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Vereniging Alternatief Goederenspoor West Brabant (VAG) aan diverse gemeenten in West-Brabant en Zuid Holland met bijdrage aan verkiezingsprogramma 2018 over gevolgen voor veiligheid, woon- en leefomgeving bij invoering van Wet Basisnet Spoor

10.L08 Zienswijze aan Provinciale Staten van Agrifirm mede namens Rabobank, VION en ZLTO op definitieve versie van Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij

10.L09 Informatie aan Provinciale Staten over handelwijze Commissaris van de Koning tijdens werkbezoek CvdK aan de gemeente Bernheze. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten van Dierenbescherming onderzoeksrapport `Kruidenmengsels of saladebuffetten: maatregelen om ganzenschade te beperken en biodiversiteit te stimuleren?`

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Universiteit Utrecht en Rabobank Brede Welvaartsindicator 2017 aangeboden tijdens aanbiedingsmoment op Statendag d.d. 27 oktober 2017

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten brief van Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) met de planning van Planning & Control cyclus voor 2018

10.L13 Boardletter tussentijdse controle 2017 van de Ernst & Young Accountants LLP aan Provinciale Staten.

10.L14 Informatie aan Provinciale Staten door Landelijk Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) over de schadebestrijding van ganzen een ontheffing of vrijstelling te verlenen voor het gebruik van het geweer in de periode voor zonsopgang en na zonsondergang

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten kennisgeving van Raad van State van ingediende beroepsschrift ivm hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 18 augustus 2017 over terugbetaling te veel ontvangen fractiemiddelen 2015 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L16 Verzoek aan Provinciale Staten door Commissariaat voor de Media om een advies uit te brengen over de vraag of de Stichting Regionale Omroep Brabant voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten brief over handelswijze van gemeente Woensdrecht op verzoek om handhavend op te treden in verband met overlast bij sloopwerkzaamheden aan Aalbersestraat in Hoogerheide d.d. 13 november 2015 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten een circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geindexeerde bedragen van (onkosten)vergoedingen voor Commissaris van de Koning, leden van Provinciale Staten, leden van Gedeputeerde Staten en commissieleden per 01 januari 2018

10.L19 Ter informatie aan Provinciale Staten brief van Zuidelijke Rekenkamer over onderzoek naar informatiebeveiliging provincie Noord-Brabant in periode juli - november 2017

10.L20 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Gedeputeerde Staten aan Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt met reactie op opmerkingen over programma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij 80% versie

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

Bijlagen

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

11.E Doorkijk statendagen komende 3 maanden

12 Wat verder ter tafel komt

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 20 november 2017