1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 56/17 Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving

2.A.2 Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel 19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

2.A.3 Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Aankondiging evaluatie Landschappen van Allure

2.B.2 Statenmededeling Jaarrapportage 2015 en 2016: Luchtkwaliteit in Noord-Brabant door verkeer, veehouderijen en industrie

2.B.3 Statenmededeling Uitvoering aangenomen motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017

2.B.4 Statenmededeling Motie M15 19/17 - Brabantsbont bijenmengsel

2.B.5 Statenmededeling Uitwerking Bestuursopdracht Sturingsmogelijkheden Vitale Bodem

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over rapportage naar aanleiding van een ongewoon voorval (lek) bij Eraspo in augustus 2016

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling Motie M1 Kwaliteitscriteria VTH

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van den Hout over Motie M25 - Statenvoorstel 19/17 - Tussentijdse evaluatie meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Eerste resultaten pilot verduurzaming sportaccommodaties

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.A.1 Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Bestuursopdracht Digitalisering - stand van zaken

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over informeren van Provinciale Staten over stand van zaken na Motie Brexit in Brabant (M3 PS 24/06/2016)

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Programmering Mobiliteit in Brabant (2018-2023)

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van de Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over rol van wildaanrijdingen in Manifest Verkeersveiligheid en provinciale verkeersveiligheidsbeleid ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 9 oktober 2017

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Afronding project wettelijke herverkaveling Wintelre-Oerle

6.B.2 Statenmededeling Voucheraanpak eigenaren leegstaande stallen in Brabant

6.B.3 Statenmededeling De Brabantse Agenda Wonen

6.B.4 Statenmededeling Evaluatie-onderzoek `Toegepaste rollen en instrumenten` - Leerervaringen voor de Brabantse Omgevingsvisie

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde van Merrienboer over voorkeursalternatief voor het project Windenergie A16

6.D.2 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over stand van zaken uitwerkingsrichting Brabantse Omgevingsvisie ten behoeve van Themabijeenkomst d.d. 22 september 2017

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Intensivering toezicht veehouderijen

7.B.2 Statenmededeling Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

7.B.3 Statenmededeling Staldering

7.B.4 Statenmededeling Wijziging Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerden Spierings en Van den Hout tot het houden van themabijeenkomst over Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 9 oktober 2017

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings over Evaluatie Actieplan Stalbranden

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Beantwoording van motie M43a 'Nog een kans voor de dans' uit de vergadering van PS d.d. 21 april 2017

8.B.2 Statenmededeling Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen: principebesluit investering herontwikkeling Drie-eenheid Velp

8.B.3 Statenmededeling Investeringsbeslissing inventaris De Kazerne Eindhoven

8.B.4 Statenmededeling Brabant C: nieuwe werkwijze

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Swinkels met ontvangen brieven naar aanleiding van besluit subsidiering symfonische muziekvoorziening 2018 en verder (philharmonie zuidnederland) (BEVAT BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 65/17 Bestuursrapportage 2017

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings over bezwaar van gemeente Nuenen c.a. inzake provinciale arhi-procedure

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor problematiek van korte pachttermijn van agrarische gronden in eigendom van provincie Noord-Brabant door agrariërs die willen omschakelen naar biologische landbouw (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie op gang van zaken rondom de benoeming van nieuwe burgemeester voor gemeente 's-Hertogenbosch (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van Stichting Bewonerskomitee Haagse Beemden BEKOM op concept MER windmolens langs A16

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten zienswijze van West Brabantse Vogelwerkgroep op concept MER windmolens langs A16 voor wat betreft vogels

10.L08 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten door innogy-Essent wie ze zijn, wat ze doen en wat hun visie is op een duurzame toekomst.

10.L10 Verzoek aan Provinciale Staten van philharmonie zuidnederland om heroverweging besluit Gedeputeerde Staten tot subsidiering symfonische muziekvoorziening 2018 en verder (BEVAT BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Gedeputeerde Staten aan Werkgroep Leefomgeving Natuurplein met standpunt inzake het schieten van vossen in het Markdal en aan de rand van Ulvenhout

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van Provincie Limburg van beantwoording van schriftelijke vragen van CDA, VVD, PvdA, D66 en SP van Provinciale Staten van Limburg inzake bezuiniging door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met betrekking tot philharmonie zuidnederland

10.L13 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Boxtel standpuntbepaling van gemeenteraad van Boxtel op rol van AgriFood Capital tijdens de plannen van provincie gericht op verduurzaming van veehouderij

10.L15 Afschrift aan Provinciale Staten reactie van Gedeputeerde Staten aan. E.C.M. van Wezel naar aanleiding van verzoek om aandacht voor problematiek van korte pachttermijn van agrarische gronden in eigendom van provincie Noord-Brabant door agrariërs die willen omschakelen naar biologische landbouw

10.L16 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland om besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland te herzien.

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten door BrabantAdvies een afschrift van het advies aan Gedeputeerde Staten over Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Westelijke Langstraat.

10.L18 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L19 Afschrift aan Provinciale Staten van bezwaar aan Gedeputeerde Staten over besluit tot verhoging prijs OV-ritten en de mogelijkheid uit te sluiten om met contant geld te betalen. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L20 Bezwaar bij Provinciale Staten door bewoners rond Knooppunt Galder tegen de plaatsing van windmolens in Knooppunt Galder. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L21 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L22 Ter informatie aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten afschrift van beslissing op bezwaar van Begeleidingsgroep van gemeente Nuenen over start van Wet arhi door middel van open overleg

10.L23 Ter informatie aan Provinciale Staten van Deltacommissaris mede namens IPO, Unie van Waterschappen, VNG en ministerie van I&M Deltaprogramma 2018 inclusief Deltaplan Ruimtelijke adapatie

10.L24 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L25 Ter informatie aan Provinciale Staten van ZLTO een reactie op door Gedeputeerde Staten gepresenteerde `Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij de 80% versie`

10.L26 Ter informatie aan Provinciale Staten voorlopige reactie van gemeente Drimmelen op voorstellen van Gedeputeerde Staten voor ondersteunende maatregelen voor de veehouderij

10.L27 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift reactie aan Gedeputeerde Staten van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt op flankerend beleid `Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij, de 80% versie`

10.L28 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift brief van Gedeputeerde Staten aan gemeenteraden van Nuenen c.a., Eindhoven en Son en Breugel over vervolg open overleg provinciale Arhi-procedure

10.L29 Kennisgeving aan Provinciale Staten van Raad van State van door gemeente Boekel ingediende verweerschrift tegen door derden ingediende beroep tegen besluit van gemeenteraad van Boekel tot gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan N605 Randweg Boekel

10.L30 Reactie aan Provinciale Staten op besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het korten op subsidie voor philharmonie zuidnederland (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L31 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Zundert afschrift van motie vreemd aan de agenda van gemeenteraad van Someren d.d. 29 juni 2017 als steunbetuiging bij verzoek tot heroverweging maatregelen tot versnelling transitie veehouderij

10.L32 Ter kennisneming aan Provinciale Staten het aanvullende bezwaar door Hekkelman advocaten namens ZLTO bij de Commissie van Klachten en Verzoeken tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. 8 juli 2017 inzake Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

10.L33 Ter kennisneming aan Provinciale Staten het aanvullende bezwaar door Hekkelman advocaten namens Buitengoed Planontwikkeling B.V. bij de Commissie van Klachten en Verzoeken tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. 8 juli 2017 inzake Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

10.L34 Ter kennisneming aan Provinciale Staten het aanvullende bezwaar door Hekkelman advocaten namens Verschel & Van Dun bij de Commissie van Klachten en Verzoeken tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. 8 juli 2017 inzake Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

10.L35 Ter kennisneming aan Provinciale Staten het aanvullende bezwaar door Hekkelman advocaten namens Agriteam PMR bij de Commissie van Klachten en Verzoeken tegen het besluit van Provinciale Staten van Noord-Brabant d.d. 8 juli 2017 inzake Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

10.L36 Ter informatie aan Provinciale Staten van Comite Handen af van de Duiventoren en het Blik afschrift van open brief aan fracties in gemeenteraad van gemeente Dongen over de besluitvorming en de aanleg van veilige en duurzame N629

10.L37 Ter informatie aan Provinciale Staten melding van Gedeputeerde Spierings van voornemen tot aanvaarding van nevenfunctie als voorzitter van duurzaamheidsdenktank `Thema-afdeling D66 Duurzaam`

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

11.E Doorkijk Statendagen komende 3 maanden

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 9 oktober 2017