1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Samenwerken aan borging externe veiligheid in voorontwerp bestemmingsplannen

2.B.2 Statenmededeling Faunabeheer Noord-Brabant; overzicht ontwikkelingen

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Indicatoren natuurbeleid

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over deelname aan Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Een verkenning van stimulerende regelingen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

3.B.2 Statenmededeling Monitor Wind op Land 2016

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van een themabijeenkomst over 80% versie van het aanvullende investeringsprogramma Energie ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 10 juli 2017

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Maintenance & Services Brabant

4.B.2 Statenmededeling Voortgang Leisure Ontwikkelfonds Brabant

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over Toezegging communicatie aan bedrijven n.a.v. debat perspectiefnota

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Stand van zaken en vervolgaanpak van de Grenscorridor N69

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Voorgenomen besluit door minister over uitvoering PHS-N65

5.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over beantwoording motie M1a Hooipolder verkeerslichtenvrij

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over Voorkeursalternatief Windenergie A16

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten door LTO Nederland tot brengen werkbezoek aan konijnenbedrijf in Noord-Brabant

7.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerden Spierings en Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Uitwerking Flankerend beleid versnelling transitie veehouderij

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering door gedeputeerde Swinkels tot houden themabijeenkomst over subsidieverlening aan philharmonie zuidnederland voor 2018

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over salaris chef-dirigent en intendant philharmonie zuidnederland

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 47/17 Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar verkoop van Attero

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Jaarstukken 2016 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

9.B.2 Statenmededeling Evaluatie Uitvoering Wet Bibob provincie Noord-Brabant in de vorm van een externe visitatie

9.B.3 Statenmededeling Jaarverslag provinciearchivaris 2016

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings bij Brochure Interbestuurlijk Toezicht op Brabantse wijze

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen.

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten brief betreft raadsvoorstel 17/13 door de Raad van de gemeente Oisterwijk aangenomen op 16 maart 2017 inzake reactie op het `Rapport Augusteijn` betreffende de gemeentelijke herindeling van de gemeente Haaren ( BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van gedeputeerde Van Merrienboer van aanbiedingsbrief van samenwerkende overheden aan minister van Economische Zaken met advies over Voorgenomen Voorkeursalternatief voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Oost deel Rilland - Tilburg

10.L04 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over dossier versnelling transitie duurzame veehouderij

10.L05 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over deelname aan Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten van Nederlandse Volks-Unie om deelname aan debat over Vluchtenlingencrisis

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten Wob-verzoek van PSP`92 aan Gedeputeerde Staten over uitvoering van Artikel 125 quater Ambtenarenwet in het afgelopen jaar

10.L08 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over salaris chef-dirigent en intendant philharmonie zuidnederland

10.L09 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over beantwoording motie M1a Hooipolder verkeerslichtenvrij

10.L10 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Indicatoren natuurbeleid

10.L11 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij

10.L12 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de jaarstukken 2016

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant controleverklaring van accountant op ontwerpjaarrekening 2016

10.L14 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Zuidelijke Rekenkamer van het door de Zuidelijke Rekenkamer op 15 mei 2017 vastgestelde Reglement van orde Zuidelijke Rekenkamer

10.L15 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Voorgenomen besluit door minister over uitvoering PHS-N65

10.L16 Informatie en suggesties voor Provinciale Staten over de verkeersproblematiek bij de Beekse brug (Beek en Donk) (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten documenten over mestverwerking op bedrijventerrein in Roosendaal. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L18 Aanvullende informatie aan Provinciale Staten over mestverwerking op bedrijventerrein in Roosendaal (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L19 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over themabijeenkomst bestuurlijke vernieuwing 30-06

10.L20 er informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief van Dierenbescherming Regio Zuid met reactie op voorgestelde beleid van Gedeputeerde Staten over dierenwelzijn versnelling transitie duurzame veehouderij

10.L21 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van ZLTO op voorstellen van Gedeputeerde Staten voor versnellen van transitie duurzame veehouderij

10.L22 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van Van Dun Advies op voorstellen van Gedeputeerde Staten voor versnellen van transitie duurzame veehouderij

10.L23 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Zuidelijke Rekenkamer het rapport over onderzoek naar de verkoop van Attero.

10.L24 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over themabijeenkomst midtermreview energie op 30 juni.

10.L25 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van Agrifirm Group BV over transitie veehouderij

10.L26 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Raad voor de leefomgevings en infrastructuur (Rli) het advies `Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving`

10.L27 Ter informatie aan Provinciale Staten van mw. H Verhoeven namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond het verschil in metingen en berekeningen op het gebied van ammoniak.

10.L28 Ter informatie aan Provinciale Staten visie t.a.v. milieu eisen voor intensieve veeteeltbedrijven. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L29 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings bij Brochure Interbestuurlijk Toezicht op Brabantse wijze

10.L30 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij

10.L31 Verzoek aan Provinciale Staten om gemeente Drimmelen te adviseren om geen omgevingsvergunning af te geven aan Pluimveehouderij Leeuw de Laat voor Witteweg 12 te Made (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L32 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over Toezegging communicatie aan bedrijven n.a.v. debat perspectiefnota

10.L33 Afschrift aan Provinciale Staten van brief gemeente Boxmeer aan Gedeputeerde Staten inzake zienswijze Ontwerpbesluit `Meerkampen`tegen de ontgronding in het Maasheggengebied aan de Kleinestraat te Oeffelt.

10.L34 Reactie aan Provinciale Staten van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond over het behandelbedrag faunaschade

10.L35 Ter informatie aan Provinciale Staten mail van Stichting Werkgroep Behoud De Peel over gevolgen van stikstofneerslag en effecten van ammoniak op Nederlandse natuur in relatie tot maatregelenpakket veehouderij

10.L36 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij betreft aantal ingediende vergunningaanvragen in West-Brabant

10.L37 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over enkele aanpassingen in bijlage 2 van Verordening Natuurbescherming

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

11.E Doorkijk statendag komende 3 maanden

11.F Overzicht stukken die reeds betrokken zijn bij een statendag

Bijlagen

 1. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij 286 KB
 2. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over dossier versnelling transitie duurzame veehouderij 491 KB
 3. Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 87 KB
 4. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 53 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/17 : Notitie Versnelling transitie veehouderij. 1,2 MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/17 : Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 13 juni 2017 tot wijziging van bijlage 2, Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 105 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/17 : Toelichting op de Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 66 KB
 8. Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, inclusief begrotingswijzigingen 127 KB
 9. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, inclusief begrotingswijzigingen 50 KB
 10. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `Transitie versnelling veehouderij` 1,2 MB
 11. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/17 : Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 12,4 MB
 12. Bijlage 3 Statenvoorstel 39/17 : Nota van Inspraak 484 KB
 13. Bijlage 4 Statenvoorstel 39/17 : Nota van wijzigingen 76 KB
 14. Bijlage 5 Statenvoorstel 39/17 : Geconsolideerde tekst van de Verordening ruimte, zoals die luidt nadat de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’ is vastgesteld (wijzigingen zijn met markering aangegeven: geel zijn wijzigingen die ook in ontwerp in procedure zijn gebracht, blauw betreft wijzigingen vanwege de inspraak en ambtshalve wijzigingen) 17,7 MB
 15. Bijlage 6 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `IJkpunten derde tranche investeringsstrategie` 40 KB
 16. Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 78 KB
 17. Bijlage 1 Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 : Ontwerp Wijziging Nadere regels Verordening ruimte –BZV (versie 2.0) met bijbehorende ontwerp BZV 2.0. 29,6 MB
 18. Bijlage 2 Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 : Notitie Versnelling Transitie Veehouderij 1,2 MB
 19. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over themabijeenkomst midtermreview energie op 30 juni. 161 KB
 20. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij 53 KB
 21. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij betreft aantal ingediende vergunningaanvragen in West-Brabant 301 KB
 22. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over enkele aanpassingen in bijlage 2 van Verordening Natuurbescherming 49 KB

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 10 juli 2017