1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

2.2 Statenmededelingen

Bijlagen

2.2.1 Statenmededeling Meerjarenprogramma SSiB 2021-2023

2.2.2 Statenmededeling Beantwoording motie M162a-2020 onderzoek beperking onttrekking grondwater

2.2.3 Statenmededeling Voortzetting vergunningverlening Wet natuurbescherming na uitspraak Logtsebaan

2.2.4 Statenmededeling Gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe vraagstukken

2.2.5 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021 - 2030 : Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

2.2.6 Statenmededeling actualiteiten stikstof, Q1 2021

2.2.7 Statenmededeling Kadernota’s Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2022

Bijlagen

 1. Statenmededeling Kadernota’s Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2022 122 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Kadernota’s Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2022 : Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 ODZOB en Kadernota 2022 ODZOB 3.8 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Kadernota’s Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2022 : Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 ODBN en Kadernota 2022 ODBN 5.5 MB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Kadernota’s Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2022 : Kadernota 2022 OMWB 5.7 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Kadernota’s Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2022 : Brief GS aan Omgevingsdiensten over Kadernota’s 2022 75 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Kadernota’s Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2022 : Memo griffie “Rol PS bij omgevingsdiensten” 168 KB

2.2.8 Statenmededeling Ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma en bijbehorende plan-MER

2.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.3.1 Verzoek aan de Agendavergadering van Statenfractie PVV Noord-Brabant om een themabijeenkomst over 'Innovatieve Oplossingen tegen Blauwalg' ten behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

2.3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van Statenfracties VVD, CDA, PvdA en Groep Rutjens om een themabijeenkomst over 'Statenmededeling Meerjarenprogramma SSIB 2021-2023' ten behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

2.3.3 Verzoek aan Agendavergadering van gedeputeerde Lemkes om een themabijeenkomst over `Gebiedsgerichte aanpak groen/blauwe vraagstukken `ten behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

2.3.4 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Lemkes om twee themabijeenkomsten over nieuwe beleidskader Natuur ten behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

2.3.5 Verzoek aan de Agendavergadering van Statenfracties Partij voor de Dieren en GroenLinks om een themabijeenkomst over 'Veehouderijen over de Vlaamse Grens en de invloed daarvan op de Brabantse natuur en op het Brabantse natuur- en stikstofbeleid' ten behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

2.4 Memo's

Bijlagen

2.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Smit over hoger beroep grondwatervergunning Refresco

2.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Uitspraken Logtsebaan en ViA15

2.4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes over Ter inzagelegging wijzigingsverordening Luchthaven Seppe (Breda International Airport)

2.4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over aanvragen extern salderen

2.4.5 Memo van gedeputeerde Lemkes - Straver over Toezeggingen PS-behandeling PIP Ulvenhoutse Bos 3 juli 2020

2.4.6 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes - Straver over Brabants Omgevings Datalab

3 Thema Energie

Bijlagen

3.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

3.2 Statenmededelingen

Bijlagen

3.2.1 Statenmededeling Landelijk duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet biogrondstoffen

3.2.2 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023

3.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.3.1 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde De Bie om een themabijeenkomst over `de oplevering van de RES 1.0' ten behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

3.4 Memo's

Bijlagen

3.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde De Bie over Derde meting houding en gedrag energietransitie

3.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde de Bie over Informatievoorziening RES’en

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

4.2 Statenmededelingen

Bijlagen

4.2.1 Statenmededeling Uitvoeringsagenda circulaire economie 2021-2023

4.2.2 Statenmededeling Update brede herstelaanpak Corona Brabant: de Actie- en investeringsagenda B5 en M7 en de BOM : Actie- en investeringsagenda Coronaherstel, onderdeel van de ‘brede herstelaanpak corona’ in Brabant

4.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.3.1 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `de Uitvoeringsagenda circulaire economie' te behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

4.4 Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

5.2 Statenmededelingen

Bijlagen

5.2.1 Statenmededeling Verdere concretisering afspraken BO MIRT 25 november 2020 en afspraken Regionale Mobiliteitsprogramma's december 2020

5.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.4 Memo's

Bijlagen

5.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Foutieve stikstofberekening N65

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

6.1.1 Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost 79 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost 55 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/21 : Concept-vooroverlegreactie 77 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 19/21 : Samenvatting Inpassingsplan 261 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 19/21 : Inpassingsplan 4.5 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 19/21 : Landschapsplan 21.2 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 19/21 : Samenvatting MER 1.3 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 1 9.5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 2 6.6 MB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 3 6.1 MB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 4 8.9 MB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 5 6.5 MB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 6 7.7 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 7 8.3 MB

6.2 Statenmededelingen

Bijlagen

6.2.1 Statenmededeling Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader

6.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.4 Memo's

Bijlagen

6.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Themabijeenkomst Ruimte Omgevingsverordening

6.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Raadsstukken Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader

6.4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Definitieve status NOVI-gebied de Peel

6.4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Verkenning naar het Brabantse Blijfklimaat

6.4.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: consequenties tussenuitspraak Raad van State inzake ViA15

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

7.2 Statenmededelingen

Bijlagen

7.2.1 Statenmededeling Motie dierenwelzijn (M49a-2020)

7.2.2 Statenmededeling Twintigste wijzigingsregeling POP3 Noord-Brabant voor innovatie agrofood

Bijlagen

7.2.2 Statenmededeling Uitvoeringsagenda circulaire economie 2021-2023

Bijlagen

7.2.3 Statenmededeling voorgenomen verkoop perceel aan Peelweg in Zeeland

7.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.4 Memo's

Bijlagen

7.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes - Straver over Voortgang PlanMER Mest

7.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes - Straver over Versnelling innovatie in stallen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

8.2 Statenmededelingen

Bijlagen

8.2.1 Statenmededeling Toelichting met betrekking tot afhandeling bezwaren professionele kunsten 2021-2024

8.2.2 Statenmededeling BrabantSport Fonds

8.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.3.1 Verzoek aan de Agendavergadering van Statenfracties PvdA, GroenLinks en SP om een themabijeenkomst over 'vervolg advies HAC' ten behoeve van de Agendavergadering 15 maart 2021

8.4 Memo's

Bijlagen

8.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Pinxteren over adviezen inzake behandeling van 8 bezwaren tegen afwijzing van de subsidie professionele kunsten 2021-2024

8.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde van Pinxteren over ontvangen brief philharmonie zuidnederland met betrekking tot huisvesting

8.4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde van Pinxteren over nieuwe Adviescommissie professionele kunsten 2021 - 2024

8.4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Pinxteren over Monitoring Vrijetijdseconomie 2019-2020

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

9.2 Statenmededelingen

Bijlagen

9.2.1 Statenmededeling Bijdrage viering Koningsdag 2021 in Eindhoven

9.2.2 Statenmededeling Overeengekomen voorwaarden Aandeelhouderslening Enexis

9.2.3 Statenmededeling Verordening Treasury Noord-Brabant 2021 en inzet van de Immunisatieportefeuille

9.2.4 Statenmededeling Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2020

9.2.5 Statenmededeling Interbestuurlijk toezicht : Uitvoeringsprogramma IBT 2021: Uitvoeringsagenda Interbestuurlijk Toezicht 2021

9.2.6 Statenmededeling IPO Kabinetsaanbod

9.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.4 Memo's

Bijlagen

9.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Jaarplan 2021: investeringen en werkzaamheden Enexis Netbeheer

9.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Pinxteren over Start data-onderzoek naar criminele indicatoren rondom bedrijventerreinen

9.4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Proces begrotingssubsidies en subsidieregister

9.4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Motie M185A-2020 "Heroverwegen basissubsidie organisatie"

9.4.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Pinxteren over Zienswijze herindeling gemeenten Landerd en Uden

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.1 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie aanbevelingen om de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid in Noord-Brabant te verbeteren

10.2 Verzoek aan Provinciale Staten van Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst om advies over bezuiniging op KunstlocBrabant te betrekken bij de behandeling van het beleidskader Vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022

10.3 Ter informatie aan Provinciale Staten van BDO Audit & Assurance Benchmark Nederlandse Gemeenten 2021 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.4 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant Activiteitenverslag 2020

10.5 Ter informatie aan Provinciale Staten van Nederlandse Mycologische Vereniging afschrift van reactie aan Vaste Kamercommissie van LNV over Kamernota `Bos voor de toekomst`

10.6 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Dier & Recht om ontheffing van de avondklok voor jagers te beëindigen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.7 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgestelde Kaderbrief 2022

10.8 Ter informatie aan Provinciale Staten van Metropoolregio Eindhoven informatiebrief Concept RES 1.0 met bijlage

10.9 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift brief aan gemeenteraad Heusden over ontwerp-bestemmingsplan Nassau Dwarsstraat Vlijmen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.10 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) publicatie RLI-advies 'Waterstof : de ontbrekende schakel', aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur publicatie advies Digitaal Duurzaam (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.12 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) Rli-advies 'Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid', aangeboden aan de Tweede Kamer (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.13 Ter informatie aan Provinciale Staten van J van den Oetelaar verzoek om ontslag per 11-02-2021 als plaatsvervangend lid van de Commissie Sturen en Verantwoorden van Provinciale Staten Noord-Brabant (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.14 Ter informatie aan Provinciale Staten van C Spooren verzoek om ontslag als plaatsvervangend lid van de Commissie Sturen en Verantwoorden van Provinciale Staten Noord-Brabant (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.15 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Burgemeesters van gemeente Uden en gemeente Landerd Statement dat is gedeeld met alle Kamerleden over het debat met betrekking tot de herindeling

10.16 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies afschrift van het advies aan het College van Gedeputeerde Staten over `Een gezond Brabant voor iedereen`

10.17 Ter informatie aan Provinciale Staten van grote groep Schaijkenaren afschrift brief aan Tweede Kamer met de oproep om op 25 februari 2021 voor het samenvoegingsvoorstel van gemeente Landerd en gemeente Uden te stemmen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.18 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stichting Schoorswinkel en Omgeving afschrift brief aan gemeente Gemert-Bakel over de ontwikkelingen rond kasteel Gemert (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.19 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabants Burgerplatform overhandiging van de fantasy-kaart “Groeten uit Zoönosië” door het Brabants Burgerplatform aan ex-gedeputeerde Spierings

10.20 Ter informatie aan Provinciale Staten van IVN Vereniging voor Natuur en Milieueducatie afschrift brief met het verzoek om een kritische houding aan te nemen bij de vergunningverlening aan bedrijf aan Poort 43 en de plannen tot uitbreiding waarbij een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.21 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift brief en petitie aan bestuur Markdal Duurzaam en Vitaal en Algemeen en Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta over kanobevaarbaarheid Markdal (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.22 Ter informatie aan Provinciale Staten van Metropoolregio Eindhoven aangepaste informatiebrief Concept RES 1.0 met bijlage

10.23 Verzoek aan Provinciale Staten van Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik om aandacht voor het tegenplan voor ontwikkeling Spie Wilhelminakanaal Zuid Oosterhout als tegenhanger van de plannen van bedrijf Rodenburg Biopolymers (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.24 Ter informatie aan Provinciale Staten van Fossielvrij NL afschrift brief aan Gedeputeerde Staten over Uitfasering fossiele investeringen ABP

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.1 Lange termijnplanning GS

11.2 Doorkijk Statendagen komende 3 maanden, inclusief nog te plannen activiteiten

11.3 Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Agendavergadering 15 maart 2021