1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

2.2 Statenmededelingen

Bijlagen

2.2.1 Statenmededeling De zesde Voortgangsrapportage Natuur 2020

2.2.2 Statenmededeling Uitvoering vergunningverlening Wet natuurbescherming

2.2.3 Statenmededeling Evaluatie provinciaal Ontgrondingen- en grondstoffenbeleid

2.2.4 Statenmededeling Onderzoeksresultaten natuurbrand Deurnsche Peel

2.2.5 Statenmededeling opdracht aan de drie Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2021

2.2.6 Statenmededeling Wijziging Beleidsregel natuurbescherming - Instellingsbesluit Regionaal Stikstofregistratiesysteem

2.2.7 Statenmededeling Ammoniakmetingen in Noord-Brabant

2.2.8 Statenmededeling Samenwerkingsovereenkomst `Van Gogh Nationaal Park 2021-2023`

2.2.9 Statenmededeling Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027

2.2.10 Statenmededeling Startnotitie gezondheid

2.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.3.1 Verzoek aan Provinciale Staten van Faunabeheereenheid Noord-Brabant om een uitnodiging voor een bijeenkomst met de woordvoerders Natuur

2.3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Lemkes om een themabijeenkomst over `Decentrale uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord` ten behoeve van de Agendavergadering 14 december 2020

2.4 Memo's

Bijlagen

3 Thema Energie

Bijlagen

3.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

3.2 Statenmededelingen

Bijlagen

3.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.4 Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

4.2 Statenmededelingen

Bijlagen

4.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.4 Memo's

Bijlagen

4.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen over Periodieke inventarisatie Europese middelen Noord-Brabant

4.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen over Nieuwjaarsconcert 3 januari 2021

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

5.2 Statenmededelingen

Bijlagen

5.2.1 Statenmededeling Propositie Brainportlijn voor het Nationaal Groeifonds

5.2.2 Statenmededeling gevolgen corona op OV in 2021

5.2.3 Statenmededeling Trendrapportage openbaar vervoer 2012-2019

5.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.4 Memo's

Bijlagen

5.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Datagedreven snelfietsroutes

5.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerden Van der Maat, Smit en Ronnes over Resultaten BO MIRT en BO MIRT Goederenvervoercorridors 25 november 2020

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

6.2 Statenmededelingen

Bijlagen

6.2.1 Statenmededeling Flexpool versnelling woningbouw - beschikbaarstelling middelen

6.2.2 Statenmededeling Evaluatie Vitale Vakantieparken

6.2.3 Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

6.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.4 Memo's

Bijlagen

6.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Informatie uitspraak Raad van State Ontheffing Wet Natuurbeheer Windenergie A16

6.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over definitieve uitspraak Raad van State over Windenergie A16

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

7.2 Statenmededelingen

Bijlagen

7.2.1 Statenmededeling Stand van zaken planMER Zoekgebieden voor mestbewerking (PlanMER Mest)

7.2.2 Statenmededeling Beleidskader Landbouw en voedsel : startnotitie

7.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.4 Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

8.2 Statenmededelingen

Bijlagen

8.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.4 Memo's

Bijlagen

8.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Pinxteren over 18 instellingen ontvangen meerjarige subsidie voor amateurkunst

8.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde van Pinxteren met SWOT Analyse Cultuur, Sport, Recreatie en Toerisme in Brabant

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

9.1.1 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 105 KB
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 44 KB
  3. Bijlage 1 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : 4e (slot) wijziging begroting 2020 38 KB
  4. Bijlage 2 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : 1e begrotingswijziging 2021 54 KB
  5. Bijlage 3 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Toelichting op de 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en de 1e begrotingswijziging 2021 (de beide begrotingswijzigingen zijn opgenomen als bijlage 1 en 2 bij het ontwerpbesluit) 309 KB
  6. Bijlage 4 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Totaaloverzicht begrotingssubsidies 2020 361 KB
  7. Bijlage 5 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Instellingsbesluit Reserve Ontwikkeling Bedrijfsvoering 45 KB

9.2 Statenmededelingen

Bijlagen

9.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.3.1 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde De Bie om drie themabijeenkomsten over `Uitwerking Samen, draagvlak en participatie` ten behoeve van de Agendavergadering 14 december 2020

9.4 Memo's

Bijlagen

9.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde De Bie over Proces Samen : participatie en draagvlak

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.1 Ter informatie aan Provinciale Staten van Milieuvereniging Land van Cuijk afschrift zienswijze aan college van Gedeputeerde Staten over meer locaties grootschalige mestbewerking in het Land van Cuijk

10.2 Ter informatie aan Provinciale Staten van Dierenbescherming afschrift van een brief en een rapport aan Gedeputeerde Staten over de jacht op wildlijstsoorten binnen de provincie

10.3 Ter informatie aan Provinciale Staten van ForFarmers Farmconsult reactie op het besluit van Gedeputeerde Staten 16 oktober 2020 voorstel tot wijziging van de Interim Omgevingsverordening

10.4 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Bestuur N65 informatie over Verkeerspsychologische aspecten reconstructie N65 Vught (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.5 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer het Werkprogramma 2021

10.6 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor het `EU-65+bonusplan verkeersveiligheid/mobiliteit, vinding van de 21e eeuw en het echte ei van Columbus (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.7 Verzoek aan Provinciale Staten mede namens Bezorgde Bewoners intensieve veehouderij Grensstreek pleidooi om aandacht voor ongerustheid over ongebreidelde uitbreiding intensieve veehouderij in grensgebied (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.8 Verzoek aan Provinciale Staten van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt om minimalisering van de leges kosten voor een vergunning Wet natuurbescherming om de jonge boer de ruimte te geven om te verduurzamen

10.9 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenteraad van gemeente Mill en Sint Hubert afschrift van brief aan Stuurgroep N264 en gedeputeerde Van der Maat met verzoek om met verbeteracties te komen over de invulling van het proces en de stand van zaken voorgenomen herinrichting N264

10.10 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie het rapport `Overlast door mestfabrieken : ervaringen van omwonenden`

10.11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten afschrift brief aan Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant over Leefbaarheid in Brabant

10.12 Verzoek aan Provinciale Staten van Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming om aandacht voor het behoud van het nog bestaande bos en waar mogelijk dat met volwaardig bos uit te breiden

10.13 Verzoek aan Provinciale Staten van MensDier&Peel om aandacht voor ongerustheid over gebrek aan visie met betrekking tot het aanwijzen van locaties voor grootschalige mestverwerking in het buitengebied

10.14 Ter informatie aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Bestuurlijke reactie op de Boardletter 2020

10.15 Ter informatie aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten afschrift brief aan Dementie Coöperatie Oisterwijk over Leefbaarheid in Brabant

10.16 Ter informatie aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten afschrift brief aan Samenwerkingsalliantie Goed Leven Brabant

10.17 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer definitieve rapporten van het onderzoek uitgevoerd naar vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk door de provincie Noord-Brabant

10.18 Ter informatie aan Provinciale Staten van A Meijer verzoek om ontslag als Statenlid van Provinciale Staten Noord-Brabant per 01-12-2020 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.19 Ter informatie aan Provinciale Staten van L Sjouw verzoek om ontslag als Statenlid van Provinciale Staten Noord-Brabant (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.20 Ter informatie aan Provinciale Staten van Metropoolregio Eindhoven afschrift brief aan gemeenteraden over Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven planning naar besluitvorming van de RES 1.0

10.21 Verzoek aan Provinciale Staten van diverse natuur- en milieuorganisaties om het College van Gedeputeerde Staten er dringend van te overtuigen dat mestfabrieken in het buitengebied niet gewenst zijn en op te roepen tot een fundamenteler aanpak van het mestprobleem (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.22 Ter informatie aan Provinciale Staten van Bestuur N65 bedenkingen tegen voorgestelde kostenraming van eenvoudige tunnel in N65 reconstructieplan (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.23 Verzoek aan Provinciale Staten van Vereniging van Brabantse Gemeenten om een overleg met de statenleden over Sociale Veerkracht

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.1 Lange termijnplanning GS

11.2 Doorkijk Statendagen komende 3 maanden, inclusief nog te plannen activiteiten

11.3 Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Agendavergadering 14 december 2020