In het bestuursakkoord 2020-2023 staan de thema’s veiligheid en ondermijning nadrukkelijker dan voorheen op de provinciale agenda. De ambities van ons en onze partners is om in 2030 gezamenlijk de impact van de ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving aanzienlijk te hebben verkleind. Een weerbare overheid en een weerbare samenleving zijn essentieel om structureel tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit. Daarmee voorkomen we dat criminaliteit de grondbeginselen van onze democratische rechtstaat ondergraaft.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal aangaat. Misbruik en misleiding van beroepsgroepen of financieel kwetsbare personen en bedrijven; de buurman die wiet verbouwt op zolder, drugslabs in de dagelijkse leefomgeving, bedreiging van lokale bestuurders zoals burgemeester en andere overheidsdienaren, of dumping van giftig chemisch drugsafval in de natuur. Zomaar wat praktijkvoorbeelden van ondermijnende criminaliteit met risico’s voor de rechtsstaat, veiligheid, volksgezondheid en natuur.

Om een weerbaar Brabant te creëren waarin iedereen zich veilig voelt vormen we een front met Brabantse gemeenten en onze ketenpartners, als één overheid. Samen bekijken we het probleem van verschillende invalshoeken, om samen tegendruk te kunnen geven aan ondermijning. Door kennis, informatie en ervaring te delen. In de verbinding en het aanjagen van die samenwerking zien wij een rol voor de provincie Noord-Brabant, met nieuwe en extra inzet.

Drie lijnen

Bij de aanpak van ondermijning werk de provincie langs drie actielijnen:

  • Weerbare overheid en samenleving. Hiervoor wordt een integraal plan opgesteld om onze eigen weerbaarheid en integriteit verder te versterken.
  • Veiliger buitengebied. We continueren de provinciale intensivering van de netwerksamenwerking Samen Sterk in Brabant (SSiB) en zetten in op verdere professionalisering van de organisatie.
  • Kennisontwikkeling, kennisdeling en onderzoek. Samen met partners organiseren we symposia, seminars en nemen deel aan de ontwikkeling van een Centrum voor Ondermijningsstudies in onze provincie. Om zo meer kennis over ondermijnende criminaliteit, kansrijke interventies en intensievere samenwerking met Brabantse instellingen.

Zie ook