Waren er in het verleden twee verschillende bestuurlijke tafels, GGA (GebiedsGerichte Aanpak van Provinciaal Verkeers en vervoersplan) en RRO (regionaal ruimtelijk overleg), nu worden ze gecombineerd in de regionale ontwikkeldagen. Doel van de ontwikkeldagen is om als regionale partijen samen met de provincie richting te bepalen en uitvoeringsafspraken te maken. De ambitie is ook om meer vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak de problematiek te benaderen. Inmiddels hebben we vier succesvolle ontwikkeldagen achter de rug en leren we steeds beter de krachten als gezamenlijke overheden te bundelen.

Op de ontwikkeldagen ontmoeten de bestuurders vanuit de regio (gemeenten en waterschappen) en provinciale bestuurders elkaar. Het gaat om integraal samenwerken op de beleidsterreinen ruimte én mobiliteit. Inmiddels is het aandachtsgebied verbreed met onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming van het landelijk gebied. Wat de onderwerpen gemeen hebben is dat ze betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

De ontwikkeldagen zijn ook een opmaat naar het ‘nieuwe’ werken, de één overheidsgedachte, zoals de nieuwe omgevingswet dit voorstaat. Alle overheden zetten doelgericht hun instrumentarium in om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Werkateliers en afspraken

Het resultaat van de ontwikkeldagen is een pakket van afspraken over uiteenlopende projecten gericht op verbetering en versnelling van de uitvoering en een aantal werkateliers waarin de bestuurders samen strategische discussies aangaan en richting bepalen voor de regio als geheel.

Eerste ervaringen

Na vier ontwikkeldagen vindt een eerste evaluatie plaats om te kijken hoe de ervaringen bij de partners zijn en welke verbeteringen aan gebracht kunnen worden. Bestuurders geven aan door te willen gaan met deze manier van samenwerken waarbij in elke regio, twee keer per jaar, een bestuurlijke ontwikkeldag plaatsvindt.

Eén overheid

Daarmee worden de ontwikkeldagen dé vaste momenten in het jaar, waarop de bestuurders elkaar ontmoeten en afspraken maken om de maatschappelijke vraagstukken met een fysieke component, integraal en gezamenlijk op te pakken. Door op deze manier te werken als één overheid willen we de bestuurs- en uitvoeringskracht in de regio vergroten en gelijktijdig ook de ‘bestuurlijke drukte’ (de hoeveelheid bestuurlijke overleggen) terugdringen.

De ontwikkeldag is een samenwerkingsmodel in ontwikkeling. Of en hoe in de toekomst ook andere onderwerpen zoals economische aspecten, natuur en milieu aan bod zullen komen is onderwerp van discussie.

Contact

Ontwikkeldagen Ruimte en Mobiliteit

Zie ook