Veel opgaven overstijgen de gemeentegrenzen. Daarbij is samenwerking de sleutel om te werken aan de kwaliteit van de leefomgeving. Op de Ontwikkeldagen ontmoeten de bestuurders uit de regio (gemeenten en waterschappen) en van de provincie elkaar. Het gaat om integraal samenwerken op diverse beleidsterreinen in voornamelijk de fysieke leefomgeving, zoals ruimte,mobiliteit, economie, energietransitie, klimaatadaptatie en het landelijk gebied. Vaak gelden deze afspraken voor een langere periode. In een aantal gevallen worden de afspraken jaarlijks – waar nodig – geactualiseerd. De afspraken zijn per regio in te zien op Pleio.

Strategische koers en afspraken

Tijdens de Ontwikkeldagen maken de bestuurders afspraken over uiteenlopende projecten. Deze zijn gericht op de verbetering van de leefomgeving en de versnelling van de uitvoering ervan. De totale set afspraken bepaalt de (strategische) koers voor de provincie als geheel.

Samenwerken als één overheid

De Ontwikkeldagen dragen ook bij aan het werken als één overheid. Dat is ook het doel van de nieuwe Omgevingswet. Alle overheden zetten doelgericht hun instrumenten in om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zo geven de Ontwikkeldagen invulling aan het ‘omgevingsoverleg’, zoals bedoeld in de (interim) Omgevingsverordening Noord-Brabant.

De Regionale Ontwikkeldagen zijn een doorontwikkeling van de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) en GebiedsGerichte Aanpak van het verkeers- en vervoersplan (GGA’s), die tot 2017 bestonden.

Zie ook