In dit filmpje wordt uitgelegd wat de taak van de provincie Noord-Brabant is als verticale toezichthouder op het gebied van interbestuurlijk toezicht. Het filmpje is vooral bedoeld voor de toezichtontvangers: gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en hun besturen.

Uitvoeringsagenda

De uitvoeringsagenda is gebaseerd op het vorig jaar vastgestelde Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023. In eerste instantie is de uitvoeringsagenda bedoeld als leidraad voor de activiteiten waarop het interbestuurlijk toezicht zich dit jaar gaat richten om de beleidsdoelen te realiseren. In lijn met het landelijke programma Agenda Toekomst Toezicht (ATT) investeren we verder in het professionaliseren van het interbestuurlijk toezicht naar een modernere vorm, zoals de slag maken naar meer risicogericht toezicht, het voeren van bestuurlijke en ambtelijke dialooggesprekken en het organiseren van kennisbijeenkomsten. Daarnaast krijgen ook de andere vormen van toezicht een plek in de uitvoeringsagenda.

Halverwege het jaar bekijkt de provincie of tussentijdse bijsturing nodig is, bijvoorbeeld naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen of maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier kan de provincie als toezichthouder flexibel inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Zo nodig wordt de planning aangepast. Daarmee heeft dit uitvoeringsprogramma een flexibel karakter.

De provincie spitst de beschrijving van de activiteiten toe op de onderdelen ‘interactie’ en ‘diagnose’. Dit is weergegeven in onderstaand schema Toezicht in balans uit het nieuwe beleidskader.

Kaders: toezicht in balans

Interbestuurlijk toezicht maakt onderdeel uit van het programma Kwaliteit openbaar bestuur (KWOB).

Contact

Uitvoeringsagenda Interbestuurlijk Toezicht 2021

Zie ook