Onjuiste afscheidingen tussen delen van een gebouw leiden tot een verhoogd risico op letsel bij brand, vooral bij de kwetsbare bewoners van zorginstellingen.

Representatief

Gemeenten zien voldoende toe op brandveiligheid bij nieuwbouw en op het brandveilig gebruik van gebouwen. Daarentegen zien gemeenten onvoldoende toe op bouwkundige aanpassingen in bestaande bouw. Dat bleek uit onderzoek dat de provincie uitvoerde bij 58 zorginstellingen in 29 Brabantse gemeenten.

In 89% van de gecontroleerde zorginstellingen is er sprake van onjuiste brandcompartimentering. Brandcompartimentering moet vermijden dat brand overslaat van de ene naar de andere ruimte. Hiervan is bij 68% sprake van ernstige tekortkomingen omdat de bouwkundige aanpassingen niet of slechts gedeeltelijk voldeden. Het onderzoek besloeg een representatieve doorsnede van Brabantse gemeenten en zorginstellingen.

Acties ondernomen

In 2015 zijn gemeenten waar sprake was van ernstige tekortkomingen, opnieuw gecontroleerd op hun toezichthoudende rol in 2015. Die controle wees uit dat gemeenten hun toezichthoudende rol beter oppakken, en dat ze acties hebben ondernomen op de tekortkomingen. Bovendien heeft driekwart van de gemeenten die opnieuw bezocht zijn, het toezicht aangepast volgens de aanbevelingen van de provincie.

Daardoor is bij die gemeenten voortaan ook structureel aandacht voor bouwkundige aspecten tijdens brandveiligheidscontroles bij zorginstellingen. De provincie heeft de tussentijdse bevindingen van haar onderzoek gedeeld met alle Brabantse gemeenten. De provincie heeft onlangs ook het definitieve onderzoek verstuurd naar alle gemeenten.

Interbestuurlijk toezichthouder

Aanleiding voor het onderzoek van de provincie was een rapport van het ministerie van BZK uit 2013: Vervolgonderzoek gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. De provincies hebben sinds 1 oktober 2012 de wettelijke taak van interbestuurlijk toezichthouder omgevingsrecht. Dat wil zeggen dat een provincie bekijkt of gemeenten en waterschappen hun taken op het terrein van het omgevingsrecht goed uitvoeren en de provincie intervenieert waar nodig.

Contact

Toezicht brandveiligheid zorginstellingen

Zie ook