Zij hebben geconstateerd dat de verantwoordelijkheden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de archiefwetgeving duidelijk geregeld zijn. Wel bleek dat de verschillende partijen in de keten betere afspraken moeten maken over het gezamenlijk archiefbeheer. Daarnaast blijkt dat het selectie-instrumentarium in deze keten grotendeels op orde is, maar valt het op dat de bewaartermijnen voor dossiers niet overal in de keten op elkaar zijn afgestemd. Het algemene beeld is dat de duurzame toegankelijkheid nog kan worden verbeterd.

Informatiebeheer

Op basis van de bevindingen en conclusies worden aanbevelingen gedaan aan bevoegde gezagen, omgevingsdiensten, de minister van Infrastructuur en Milieu en andere betrokkenen, vóór de inrichting van het informatiebeheer in de Omgevingswet die in juli 2023 van kracht wordt. De bevindingen en conclusies van dit onderzoek geven aanknopingspunten om het archiefbeheer in de keten voor de Omgevingswet alsnog goed in te richten.

De inspecties vervolgen het onderzoek dit jaar met 3 nog te kiezen ketens, waarbij we opnieuw bij overheidsorganisaties op rijks- en lokaal niveau onderzoek zullen doen. Daarna volgt een overkoepelend rapport waarin de bevindingen zijn samengevat en aanbevelingen worden gedaan.

Contact

Onderzoek informatieketen omgevingsvergunning

Zie ook