De provincie beoordeelde in 2021 alle gemeenten op 5 gebieden:

 • Financieel toezicht
 • Huisvesting vergunninghouders
 • Informatie- en archiefbeheer
 • Monumentenzorg
 • Omgevingsrecht 

De waterschappen zijn in 2021 beoordeeld door Financieel toezicht, Informatie- en archiefbeheer en Water. Door een omissie van de wetgever bij de aanpassing van het Besluit omgevingsrecht in 2017 in samenhang met de Waterwet, is er op dit moment geen juridische bevoegdheid voor de provincie(s) voor het uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de waterschappen op het gebied van omgevingsrecht (procescriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2023, wordt deze omissie hersteld. Van de 3 waterschappen voldeden er 2 in 2021 op alle 3 de toezichtgebieden. Waterschap Aa en Maas voldeed voor Informatie- en Archiefbeheer niet.

Kerntaak

Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie. De provincie wil met het interbestuurlijk toezicht graag bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur, zodat we een grotere impact bereiken op de uitvoeringspraktijk van de toezichtontvangers. Hiermee bewerkstelligen we een betrouwbaar en sterk openbaar bestuur dat voldoet aan de verwachtingen van burgers en bedrijven.

Uitgebreide informatie over de inhoud en werkwijze van de provincie als interbestuurlijk toezichthouder staat in het Beleidskader IBT 2020-2023: Toezicht in Balans en de Uitvoeringsagenda IBT 2022. Deze documenten zijn op deze webpagina’s terug te vinden. Interbestuurlijk toezicht maakt onderdeel uit van het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur (KWOB).

Gebruik van Brabantse IBT-prestatiekaart

Via het dashboard kunt u de toezichtprestaties per toezichtgebied van alle gemeenten in Noord-Brabant zien. De interactieve kaart werkt goed in alle webbrowsers, op Internet Explorer na. Als de kaart zich voor het eerst opent, is deze standaard ingezoomd op de gemeente Aphen-Chaam. Door op het huisje, rechts bovenaan in de kaart te klikken, komt de hele provincie in beeld. Met de knoppen linksonder (+ en -) kunt u nog verder in- en uitzoomen.

Als u specifiek op zoek bent naar de resultaten van een bepaald toezichtgebied in een bepaald jaar, kiest u in de linkerkolom achtereenvolgens het jaar van uw keuze, uw gemeente en het toezichtgebied. Aan de rechterkant ziet u de resultaten van alle toezichtgebieden van de door u geselecteerde gemeente in één oogopslag van de afgelopen drie jaar.

Het uitgangspunt dat wij bij de samenstelling van het dashboard hanteren, is de uitvoering van het toezicht dat in een bepaald kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat u in het jaar van uw keuze op de kaart en in de taartgrafieken de volgende resultaten ziet:

 1. Financieel toezicht (FIN): oordeel begroting volgend kalenderjaar.
 2. Huisvesting vergunninghouders (HV): 
  vanaf 2021: in twee aparte taartpunten de resultaten van respectievelijk peildatum 1 juli 2021 (over de periode 1e halfjaar 2021) en 1 januari 2021 (over de periode 2e halfjaar 2020). Dat beide toezichtronden in de taartgrafiek worden weergegeven, is nieuw ten opzichte van de vorige jaren. 
  2020: de resultaten van peildatum 1 januari 2021 (periode 2e halfjaar 2020; is dezelfde als peilronde 2 in 2021).
  2019: de resultaten van peildatum 1 juli 2020 (periode 1e halfjaar 2020).
  2018: de resultaten van peildatum 1 januari 2020 (periode 2e halfjaar 2019). 
 3. Informatie- en archiefbeheer (AR): oordeel over het verslag van het college aan de raad van het jaar daarvoor.
 4. Monumentenzorg (MON): oordeel m.b.t. de expertise in de monumenten-commissies.
 5. Omgevingsrecht (OR): oordeel t.a.v. de beleidsdocumenten, die ingediend zijn in het jaar dat het toezicht is uitgevoerd.

Overige functionaliteit

 • De taartgrafieken zijn te vergroten door op het wieltje rechtsboven van het huisje de grafiek aan te klikken. U ziet het wieltje pas als u er met uw cursor in de buurt komt. Met hetzelfde wieltje verkleint u de taartgrafiek ook weer. 
 • De prestatiekaart over 2018 is te selecteren. De taartgrafiek over 2018 is echter niet meer te genereren. 
 • De kaart biedt de mogelijkheid om per toezichtgebied per jaar een PDF-bestand te maken. U doet dit door op de gemeente van uw keuze éénmaal in de kaart te klikken. Linksboven in de kaart verschijnt vervolgens een schermpje met rechtsonder de tekst Weergeven. Als u hierop klikt, ontstaat er een PDF-afdruk, die u met behulp van uw browser kunt uitprinten of meesturen, bijvoorbeeld als extra informatie naar uw gemeenteraad.