De provincie beoordeelde in 2020 alle gemeenten op 4 gebieden:

  • Financieel toezicht
  • Huisvesting vergunninghouders
  • Informatie- en archiefbeheer
  • Omgevingsrecht 

Monumentenzorg en Ruimtelijke Ordening hebben in 2020 geen systematisch toezicht uitgevoerd.

De waterschappen zijn in 2020 beoordeeld door Financieel toezicht, Informatie- en archiefbeheer en Water. Door een omissie van de wetgever bij de aanpassing van het Besluit omgevingsrecht in 2017 in samenhang met de Waterwet, is er op dit moment geen juridische bevoegdheid voor de provincie(s) voor het uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de waterschappen op het gebied van omgevingsrecht (procescriteria Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2022, wordt deze omissie hersteld. De resultaten van de waterschappen kunnen we nog niet publiceren, maar op alle drie de toezichtgebieden voldeden in 2020 de drie Brabantse waterschappen.

Kerntaak

Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie. De provincie wil met het interbestuurlijk toezicht graag bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur, zodat we een grotere impact bereiken op de uitvoeringspraktijk van de toezichtontvangers. Hiermee bewerkstelligen we een betrouwbaar en sterk openbaar bestuur dat voldoet aan de verwachtingen van burgers en bedrijven.

Uitgebreide informatie over de inhoud en werkwijze van de provincie als interbestuurlijk toezichthouder staat in het Beleidskader IBT 2020-2023: Toezicht in Balans en de Uitvoeringsagenda IBT 2021. Deze documenten zijn op deze webpagina’s terug te vinden.
Interbestuurlijk toezicht maakt onderdeel uit van het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur (KWOB).

Gebruik van Brabantse IBT-prestatiekaart

Via het nieuwe dashboard kunt u de toezichtprestaties per toezichtgebied van alle gemeenten in Noord-Brabant zien. De interactieve kaart werkt goed in alle webbrowsers, op Internet Explorer na. Als de kaart zich voor het eerst opent, is deze standaard ingezoomd op de gemeente Aphen-Chaam. Door op het huisje, rechts bovenaan in de kaart te klikken, komt de hele provincie in beeld.

U maakt gemakkelijk een selectie per jaar, per gemeente en per toezichtgebied in de linkerkolom. Aan de rechterkant ziet u de resultaten van alle toezichtgebieden van de door u geselecteerde gemeente in één oogopslag van de afgelopen drie jaar; bij Financieel Toezicht betreft dit de begroting van het komende jaar en bij Huisvesting Vergunninghouders worden de resultaten van de drie laatste peilronden weergegeven. De taartgrafieken zijn te vergroten door op het wieltje rechtsboven de grafiek aan te klikken. Met hetzelfde wieltje verkleint u de taartgrafiek ook weer.

De kaart biedt de mogelijkheid om per toezichtgebied per jaar een PDF-bestand te maken. U doet dit door op de gemeente van uw keuze éénmaal in de kaart te klikken. Linksboven in de kaart verschijnt vervolgens een schermpje met een hyperlink. Als u hierop klikt, ontstaat er een PDF-afdruk, die u met behulp van uw browser kan uitprinten of meesturen, bijvoorbeeld als extra informatie naar uw gemeenteraad.

Contact

Resultaten systematisch toezicht 2020

Zie ook