Op 19 april 2022 stelden Gedeputeerde Staten het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021 vast. Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie.

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht een jaarverslag vast, waarbij verantwoording wordt afgelegd over de behaalde resultaten in het jaar 2021. Interbestuurlijk toezicht ziet formeel toe op zeven medebewindstaken: financiën, huisvesting vergunninghouders, informatie- en archiefbeheer, monumentenzorg, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en water. Het toezicht op ruimtelijke ordening heeft de laatste twee jaar niet plaatsgevonden vanwege een wijziging in de huidige wet. Het doel van het jaarverslag is om te bezien of de activiteiten die in het Uitvoeringsprogramma IBT 2021 zijn beschreven, zijn uitgevoerd en in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen in het Beleidskader IBT 2020-2023. Dit is het 2e jaarverslag op basis van het genoemde beleidskader.

In vergelijking met 2020, waarbij er geen systematisch toezicht is uitgevoerd op monumentenzorg, zijn de prestaties van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen, die een ‘voldoet’ hebben gekregen, gestegen van 77% naar 88%. Het resultaat ‘voldoet gedeeltelijk’ is afgenomen van 18% naar 5% en het resultaat ‘voldoet niet’ is toegenomen van 5% naar 7%. Als we het toezicht op monumentenzorg meenemen, zijn de percentages over het geheel genomen: ‘voldoet’: 78%, ‘voldoet gedeeltelijk’: 6% en ‘voldoet niet’: 16%. De hoge score bij ‘voldoet niet’ is te verklaren vanuit de inhaalactie die monumentenzorg heeft gedaan, waarbij bleek dat het merendeel van de gemeenten het been bij moeten trekken als het gaat om het tijdig en volledig indienen van de gevraagde informatie. Ook bij het toezichtgebied Huisvesting vergunninghouders was het aantal ‘voldoet niet’ groter dan in 2020. De doelstellingen uit de begroting en de uitvoeringsagenda 2021 zijn grotendeels behaald.

Tegelijk met het jaarverslag is ook een zogeheten ‘visual’ vastgesteld. Deze visual bevat een kleurrijke en beeldende compilatie van de hoogtepunten of opvallende zaken van het jaar 2021.
Op het dashboard, waarop alle systematische toezichtresultaten voor gemeenten vanaf 2018 zichtbaar zijn, worden de toezichtresultaten op een digitale en integrale kaart van Noord-Brabant gepubliceerd. Het dashboard wordt de komende tijd doorontwikkeld.

Interbestuurlijk toezicht maakt onderdeel uit van het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur (KWOB).

Contact

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021

Zie ook