Op 20 april 2021 stelden Gedeputeerde Staten het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2020 vast. Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie.

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht een jaarverslag vast, waarbij verantwoording wordt afgelegd over de behaalde resultaten in het jaar 2020. Interbestuurlijk toezicht ziet toe op zeven medebewindstaken: financieel, huisvesting vergunninghouders, informatie- en archiefbeheer, monumentenzorg, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en water. Het doel van het jaarverslag is om te bezien of de activiteiten die in het Uitvoeringsprogramma IBT 2020 zijn beschreven, zijn uitgevoerd en in hoeverre de activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen in het Beleidskader IBT 2020-2023. Dit is het eerste jaarverslag op basis van het genoemde beleidskader.

Over alle toezichtgebieden heen zijn de prestaties van de toezichtontvangers die een ‘voldoet’ hebben gekregen, iets afgenomen t.o.v. 2019; van 80% naar 77%. Dit geldt ook voor ‘voldoet niet’; van 7% naar 5%. Het resultaat ‘voldoet gedeeltelijk’ is toegenomen van 13% naar 18%. De eigen doelstellingen uit de begroting en het uitvoeringsprogramma 2020 zijn ondanks de maatregelen rondom het COVID-19-virus grotendeels behaald.

Tegelijk met het jaarverslag is ook een zogeheten ‘visual’ vastgesteld. Die visual bevat een kleurrijke en beeldende compilatie van de hoogtepunten of opvallende zaken van het jaar 2020.

Recent is het dashboard, waarop alle systematische toezichtresultaten voor gemeenten vanaf 2018 zichtbaar zijn, vernieuwd in een integrale digitale kaart van Noord-Brabant en eveneens gepubliceerd. Het dashboard wordt in de loop van dit jaar nog verder ontwikkeld.

Interbestuurlijk toezicht maakt onderdeel uit van het programma Kwaliteit Openbaar Bestuur (KWOB).

Contact

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2020

Zie ook