De opgaven, zoals de zorg voor voldoende (aardgasvrije) woningen, de energietransitie en de implementatie van de Omgevingswet, waaraan we gezamenlijk het hoofd moeten bieden, zijn groot. Om deze opgaven de komende jaren aan te kunnen en de kansen goed te benutten is samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen heel belangrijk. Maar ook de samenwerking tussen en binnen overheden is van cruciaal belang. De provincie geeft invulling aan deze taak door met kennis, haar netwerk en enthousiasme bij te dragen aan het in stand houden en creëren van een veerkrachtig openbaar bestuur.