Peter Smit (Water en Bodem)

Portefeuille Water en Bodem

 • Water en Bodem
 • Van Gogh Nationaal Park
 • Omgevingsdiensten
 • Coördinerend portefeuillehouder Brabantstad
 • Zesde loco CdK

Nevenfuncties

 • Voorzitter Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
 • Voorzitter Bestuurlijke Regiegroep Maas (BRM)
 • Voorzitter Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM)
 • Voorzitter Stuurgroep BrabantStad
 • Lid IPO Bestuurlijke adviescommissie duurzame ruimtelijke ordening en waterbeheer (DROW)
 • Plv Lid IPO bestuurlijke adviescommissie Milieu Toezicht en Handhaving (MTH)
 • Lid AB en DB Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB)
 • Lid AB en DB Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB)
 • Lid AB en DB Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 • Lid Noord Brabantse Waterschapbond (NBWB)
 • Lid Stuurgroep Meanderende Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) / Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas (RBOM)
 • Lid Stuurgroep Waterbergingsopgave
 • Lid Stuurgroep Verkenning Dijkverbetering
 • Lid Board Van Gogh Nationaal Park (VGNP)
 • Lid Stuurgroep Van Gogh Nationaal Park (VGNP)
 • Lid Stuurgroep Lob van Gennep
 • Lid Stuurgroep Brabantse Uitvoeringsovereenkomst (BUO)
 • Lid Stuurgroep Integraal Rivier Management (IRM)
 • Lid Stuurgroep Hoogwaterbescherming (HoWaBo)
 • Lid Stuurgroep Pauwels
 • Lid Stuurgroep Geopark Schelde Delta

Zie ook

 • Naam
  J. (Jetty) Willeboer
  Functie
  Secretaresse Peter Smit
  hwilleboer@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 26 54
 • Naam
  P. (Pieter) Meulman
  Functie
  Woordvoerder Peter Smit
  pmeulman@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 25 00 75 31