Tevens bevat de perspectiefnota de strategische en beleidsmatige koers, als startpunt van de begroting.

Zie ook