De bestuursrapportage bevat ook voorstellen tot bijsturing (beleidsinhoudelijk en financieel). De eventuele consequenties daarvan voor volgende begrotingsjaren worden in beeld gebracht.

Bekijk de digitale Bestuursrapportage I-2020 online of download de pdf.

Zie ook