Samenvatting

U heeft een vergunning nodig als u handelingen wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, maar het kan ook gaan om andere factoren.

Formulier

Omschrijving

Is er sprake van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit bij een Natura 2000-gebied? Dan moet u een vergunning aanvragen. Naast stikstofuitstoot kan voor een activiteit ook door andere schadelijke effecten voor het Natura2000 gebied, een vergunning nodig zijn. Het gaat onder andere om geluid, licht en grondwateronttrekking. Ook recreatieve activiteiten (zoals de aanleg van wandelpaden) kunnen schadelijk zijn voor een beschermd natuurgebied en ook in dat geval heeft u een vergunning nodig. Als uw activiteit, door stikstof of andere effecten,schadelijk is voor een Natura 2000-gebied, moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen als:

• u een project wilt realiseren of handelingen wilt verrichten die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied;

Uw activiteit is vergunningvrij als:

• het op basis van een beheerplan is vrijgesteld van vergunningplicht

Contact

U vraagt de vergunning aan in de provincie waarin het project is gelegen. In Brabant voert de omgevingsdienst Brabant Noord deze taak namens provincie uit.

Termijn

De provincie neemt binnen 20 weken een besluit over uw aanvraag. Voor de behandeling van de aanvraag wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor aanmelden

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

Voordat er een definitief wordt genomen, wordt een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. Na het definitieve besluit kunnen de belanghebbenden die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning binnen 6 weken in beroep bij de Rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

 

Bijgewerkt

14-09-2020