Samenvatting

U heeft een vergunning nodig als u handelingen wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, maar het kan ook gaan om andere factoren.

Zorg ervoor dat u de digitale formulieren volledig en zorgvuldig invult, hierdoor kan uw aanvraag sneller worden afgehandeld. Het indienen van schriftelijke aanvragen raden we af, omdat dit vaak ten koste gaat van volledigheid, zorgvuldigheid en snelheid.

Heeft u vragen over het invullen van de formulieren? Of heeft u feedback hoe de formulieren kunnen worden verbeterd? Neem dan contact op met de afdeling Formulierbeheer: eformulieren_formdesk@brabant.nl.

Heeft u inhoudelijke vragen over uw aanvraag? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst: info@ODBN.nl.

Formulier

Is er sprake van stikstofuitstoot bij het uitvoeren van uw activiteit bij een Natura 2000-gebied? Dan moet u een vergunning aanvragen. Naast stikstofuitstoot kan voor een activiteit ook door andere schadelijke effecten voor het Natura2000 gebied, een vergunning nodig zijn. Het gaat onder andere om geluid, licht en grondwateronttrekking. Als uw activiteit, door stikstof of andere effecten,schadelijk is voor een Natura 2000-gebied, moet u een vergunning aanvragen.

U moet een vergunning aanvragen als:

• u een project wilt realiseren of handelingen wilt verrichten die gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied;

Uw activiteit is vergunningvrij als:

• het op basis van een beheerplan is vrijgesteld van vergunningplicht

Contact

U vraagt de vergunning aan in de provincie waarin het project is gelegen. In Brabant voert de omgevingsdienst Brabant Noord deze taak namens provincie uit.

De provincie neemt binnen 20 of 26 weken een besluit op uw aanvraag. Voor de behandeling van de aanvraag wordt de regulier - of uitgebreide voorbereidingsprocedure toegepast.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

Afhandeling via Berichtenbox

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor aanmelden

Voordat er een definitief wordt genomen, wordt een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. Na het definitieve besluit kunnen de belanghebbenden die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning binnen 6 weken in beroep bij de Rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

 

02-12-2021