Samenvatting

Aantasting beschermde soorten door werkzaamheden

Wanneer activiteiten of werkzaamheden schadelijk effecten hebben op beschermde soorten die daar aanwezig zijn, heeft u ontheffing nodig om die activiteiten of werkzaamheden uit te voeren. Het is niet toegestaan om beschermde diersoorten te verstoren, te verwonden of om hun verblijfplaatsen te vernielen. Voor beschermde planten is het verboden om de plek waar ze groeien te vernielen.

Behandeling van uw aanvraag

Op dit moment hebben wij helaas een achterstand opgelopen in de afhandeling van de aanvragen en is de werkvoorraad groter dan wenselijk. We betreuren dit ten zeerste en doen er alles aan om dit weg te werken. Hieronder leest u hoe wij tijdelijk met uw aanvraag omgaan.

Lopende en nieuwe aanvragen: we beoordelen de aanvragen tijdelijk niet op volgorde van binnenkomst, tot de achterstand is weggewerkt. We kijken naar het uitvoeringsmoment en naar de inhoud van de aanvraag. Zodra de aanvraag in behandeling wordt genomen, nemen wij contact op met de aanvrager en de contactpersoon.

Formulier

Voorbeelden van activiteiten waar u een ontheffing voor nodig heeft, is het renoveren van huizen of het slopen van gebouwen als hier bijvoorbeeld de mus, gierzwaluw of vleermuis hun nest of verblijfplaats hebben. Wanneer op de locatie van de activiteit geen beschermde soorten aanwezig zijn of er zijn geen schadelijke effecten op deze soorten, dan is er geen ontheffing nodig. Als er sprake is van schadebestrijding en populatiebeheer, kijk bij meer informatie schade, faunabeheer en schadebestrijding Een deskundige kan een inschatting maken of onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Als er beschermde soorten op de locatie van de activiteit aanwezig zijn, bepaalt de deskundige of deze beschermde soorten nadelige effecten zullen ondervinden van de werkzaamheden. Als u de werkzaamheden zó uitvoert dat de beschermde soorten of hun leefgebieden niet worden aangetast, dan heeft u geen ontheffing nodig. Is dit niet mogelijk en is er geen passende andere oplossing, dan moet u ontheffing aanvragen. Als aanvrager kunt u toestemming voor beschermde soorten voorafgaande aan de omgevingsvergunning aan vragen via een losse ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming. Als u de ontheffing niet los aanvraagt en u heeft een omgevingsvergunning nodig, dan wordt het een onderdeel van de omgevingsvergunning. Wanneer u bijvoorbeeld voor het onderdeel bouwen een omgevingsvergunning aanvraagt, dan haakt het onderdeel soortenbescherming aan. Als het onderdeel soortenbescherming volledig is, dan vraagt de gemeente een verklaring van geen bedenkingen aan bij de provincie. U kunt uw verzamelaanvraag dan in één keer indienen bij het Omgevingsloket Online.

U vraagt de ontheffing aan in provincie waarin het project ligt. De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing zijn;

  • U kunt de effecten niet voorkomen door een andere oplossing of door uw activiteit aan te passen;
  • De activiteit vindt plaats voor bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling of openbare veiligheid(zie toelichting op aanvraagformulier),
  • De activiteit heeft geen invloed op het voortbestaan van de populatie

In een enkel geval vraagt u bij het Ministerie van EZ een ontheffing aan. In de link onder ‘meer informatie’ wordt dit nader toegelicht.

U heeft geen ontheffing nodig als:

  • Er een vrijstelling geldt vanuit de Interim omgevingsverordening (zie wet- en regelgeving). Het gaat onder meer om ruimtelijke ontwikkelingen en meer algemene soorten zoals konijn, vos en groene kikker.
  • U werkt volgens een goedgekeurde gedragscode (zie links onder ‘meer informatie’). In een gedragscode staan gedragsregels die beschrijven op welke manier schade aan beschermde dieren en planten zo veel mogelijk wordt voorkomen bij het uitvoeren van activiteiten.
  • U kunt aantonen dat er in het plangebied geen beschermde soorten voorkomen. Als er wel beschermde soorten aanwezig zijn, u met een onderbouwing kunt aantonen dat u door uw genomen maatregelen het verbod niet overtreedt. Bijvoorbeeld op basis van ecologisch onderzoek en via maatregelen uit de kennisdocumenten (zie meer informatie).

Contact

Omdat wij er alles aan doen om de achterstand weg te werken, kunnen wij verzoeken of vragen via de helpdesk niet beantwoorden. Dit is een tijdelijke werkwijze die duurt tot de achterstand is weggewerkt. Onze excuses voor het ongemak en bij voorbaat dank voor uw begrip en geduld.

Heeft u algemene vragen over dit onderwerp en de wet natuurbescherming, stuur dan een mail naar de ODBN infownb@brabant.nl 

De ODBN neemt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. De ODBN kan deze termijn met 7 weken verlengen.

Door de landelijke verduurzamingsopgave komen er bij de Omgevingsdienst Brabant Noord meer aanvragen binnen dan gewoonlijk. Daardoor is er een achterstand ontstaan en kan de maximale termijn van 20 weken overschreden worden. Heeft u een aanvraag ingediend, dan bericht de omgevingsdienst u zodra deze in behandeling wordt genomen. Voor nieuwe aanvragen geldt hetzelfde.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

Voor vragen over het invullen van het formulier, neemt u contact op met de Omgevingsdienst, telefoonnummer 088 – 74 30 000. Voor algemene vragen neemt u contact op met de provincie, telefoonnummer 073 – 681 28 12.

Afhandeling via Berichtenbox

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor aanmelden

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met deze uitspraak? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

06-09-2022