Samenvatting

De provincie heeft wegen en vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen Indien u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een aanvraag om vergunning indienen bij de provincie als dit een weg betreft en bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft in beheer bij de provincie.

Formulier

Omschrijving

Het Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering namens de provincie. De provincie kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u aan 1 van deze vaarwegen werkzaamheden wilt verrichten, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing geldt alleen voor provinciale besluiten en verboden. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van oevervoorzieningen en insteekhavens. De bepalingen richten zich onder andere op de bescherming en het gebruik van de vaarweg.

Voorwaarden

U vraagt ontheffing aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • u wilt werkzaamheden uitvoeren binnen het beheergebied van een vaarweg ( zoals het aanbrengen van kabels en leidingen);
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.

Contact

U doet het verzoek om vergunning bij de waterschap Brabantse Delta. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. Info rechtsmiddelen.

Termijn

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Provinciale bezwaar bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

20-11-2018