Samenvatting

De provincie heeft vaarwegen in eigendom en beheer. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen. Indien u daarin kabels of leidingen wilt leggen, hebben, onderhouden, wijzigen of verwijderen, dan moet u hiervoor per aan- of verlegging een aanvraag om vergunning indienen bij waterschap Brabantse Delta als dit een vaarweg betreft in beheer bij de provincie.

De provincie kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u aan 1 van deze vaarwegen werkzaamheden wilt verrichten, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing geldt alleen voor provinciale besluiten en verboden. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van oevervoorzieningen en insteekhavens. De bepalingen richten zich onder andere op de bescherming en het gebruik van de vaarweg.

U vraagt ontheffing aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • u wilt werkzaamheden uitvoeren binnen het beheergebied van een vaarweg ( zoals het aanbrengen van kabels en leidingen);
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.

U doet het verzoek om vergunning bij waterschap Brabantse Delta.

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

 

27-08-2020