Samenvatting

Een wedstrijd is een vergelijking van prestaties tussen deelnemers of voertuigen waarbij een prijs gewonnen kan worden. Voor Gedeputeerde Staten zijn er twee soorten wedstrijden:

  • wedstrijden met voertuigen
  • wedstrijden zonder voertuigen

Wedstrijden met voertuigen zijn bijvoorbeeld wielerwedstrijden en foto- en puzzeltoertochten.
De regels voor wedstrijden met voertuigen staan in de Wegenverkeerswet 1994. In deze wet staan wedstrijden met voertuigen die gehouden worden in één gemeente of in meerdere gemeenten. Een bijzondere soort wedstrijd met voertuigen is een wedstrijd met motorrijtuigen.

Een wedstrijd zonder voertuig is bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd of de wandelvierdaagse.
Als u een wedstrijd zonder voertuigen wilt organiseren heeft u twee vergunningen nodig:

  1. een evenementenvergunning van de Burgemeester van de gemeente waar uw wedstrijd is
  2. een vergunning van Gedeputeerde Staten om de weg te mogen gebruiken voor de wedstrijd.

Het is belangrijk dat op provinciale wegen het verkeer snel en veilig is. Daarom keuren Gedeputeerde Staten alleen wedstrijden goed, die in het verleden ook regelmatig zijn toegestaan. Nieuwe wedstrijden zonder voertuigen staan zij niet toe op provinciale wegen.

Formulier

Omschrijving

Voor het houden van een wedstrijd met voertuigen binnen één gemeente heeft u een ontheffing nodig. Deze kunt u aanvragen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin de wedstrijd is. Heeft u voor de wedstrijd (een deel van) de provinciale weg nodig? Dan moet u ook een verklaring van geen bezwaar hebben. Deze kunt u aanvragen bij Gedeputeerde Staten. Voor het houden van een wedstrijd met voertuigen binnen meerdere gemeenten heeft u een ontheffing nodig van Gedeputeerde Staten. U moet ook van iedere betrokken gemeente een verklaring van geen bezwaar hebben voor het gebruik van de wegen. Het is belangrijk dat op provinciale wegen het verkeer snel en veilig is. Daarom keuren Gedeputeerde Staten alleen wedstrijden goed, die in het verleden ook regelmatig zijn toegestaan. Nieuwe wedstrijden zonder voertuigen staan zij niet toe op provinciale wegen. U mag geen wedstrijden houden waarbij een provinciale weg onderdeel is van de route van die wedstrijd. Provinciale wegen zijn daarvoor niet geschikt en in Nederland zijn daarvoor circuits beschikbaar. U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Voorwaarden

De aanvraag moet voor een provinciale weg zijn. Gedeputeerde Staten bekijken of de aanvraag goedgekeurd wordt. Hierbij wordt gekeken of de verkeersveiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van de weg gelijk blijft. Als dit niet het geval is, verlenen de Gedeputeerde Staten geen vergunning.

U kunt een ontheffing aanvragen als het volgende van toepassing is:

  • u wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg
  • de wedstrijd speelt zich af op het gebied van meerdere gemeenten

Contact

De ontheffing vraagt u aan bij de beheerder van de weg. De wegbeheerder is 1 van deze:

  • De regionale directie van Rijkswaterstaat als de weg onder het beheer van het rijk valt.
  • De provincie als de weg op het grondgebied van meerdere gemeenten of op provinciale wegen ligt.
  • De gemeente als de weg binnen die gemeente valt. 

Een vergunning vraagt u aan bij het college van Gedeputeerde Staten.

Termijn

U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Gedeputeerde Staten nemen dit besluit.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Het bezwaar kan ingediend worden bij Gedeputeerde Staten met een bezwaarformulier.

Bijgewerkt

01-11-2019