Samenvatting

U heeft een Watervergunning nodig voor handelingen in het watersysteem. Het kan gaan om lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater, het infiltreren van water of het dempen van een sloot.

Formulier

Omschrijving

Verricht u een activiteit in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is een melding hiervan vaak voldoende. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een watervergunning nodig. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn: het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier) het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is activiteiten bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk) Soms is een ontheffing van de provincie nodig. Deze vraagt u in bepaalde gevallen aan voor het dempen van een sloot langs een provinciale weg.

Voorwaarden

U wilt gebruikmaken van grondwater, oppervlaktewater of regenwater. De watervergunning gaat niet over leidingwater.

Contact

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket online. Ook de watermelding doet u via het Omgevingsloket online.

De provincie is bevoegd gezag als het gaat om het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water voor industriĆ«le toepassingen > 150.000 m3 per jaar, bodemenergiesystemen en de openbare drinkwatervoorziening. Als u naast het onttrekken van grondwater ook andere handelingen in het watersysteem wil uitvoeren, kan het zijn dat Rijkswaterstaat op het waterschap op uw aanvraag zal beslissen.


Bedrijven of instellingen kunnen met verzoeken en aanvragen aan de provincie Noord-Brabant terecht bij Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. U kiest in dit geval in het digitale aanvraagformulier voor communicatie via de berichtenbox. Alle verdere berichtwisselingen zullen dan door de provincie Noord-Brabant via de Berichtenbox worden geleid.
Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de berichtenbox uw verzoeken en aanvragen in te dienen.
U vult daartoe het digitaal formulier in en verzendt het formulier digitaal naar de provincie.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

De beslistermijn is 6 maanden als u:

  • stoffen wilt lozen of storten
  • grondwater wilt onttrekken
  • water wilt infiltreren waarvoor de provincie bevoegd is

Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag.

Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na deze 6 maanden worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wilt u stoffen lozen of storten? Of gaat het om het onttrekken van grondwater of infiltreren van water, waarvoor de provincie bevoegd is? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

16-12-2019