Samenvatting

Projecten gericht op de onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie van de provincie:

 1. verdrogingsbestrijding;
 2. beek- en kreekherstel;
 3. opheffen van vismigratieknelpunten;
 4. klimaatrobuuste watersystemen;
 5. efficiënt watergebruik;
 6. ruimtelijke adaptatie.

 

Formulier

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 1. natuurlijke personen;
 2. rechtspersonen, met uitzondering van waterschappen;
 3. Een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen (met uitzondering van waterschappen), of een combinatie van beide.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project, bedoeld in artikel 1.4, onder a tot en met c wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project, bedoeld in artikel 1.4, onder d tot en met f wordt uitgevoerd in het DHZ-gebied, bedoeld in bijlage 2;
 • het project is gericht op een of meer van de activiteiten, bedoeld in artikel 1.4, en voldoet aan de vereisten zoals nader gespecificeerd in bijlage 1;
 • het project betreft:
  1. uitvoering van projecten als bedoeld in artikel 1.4, inclusief eventuele bijbehorende voorbereiding, planvorming en onderzoek;
  2. onderzoek gericht op projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder d tot en met f, mits gericht op innovaties die opschaalbaar of breed toepasbaar zijn;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in artikel 1.6 van de Subsidieregeling Water en Bodem Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing. 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

U kunt een aanvraag indienen van 14-11-2022 tot en met 18 december 2025.

Voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder a tot en met c € 6.000.000. Voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder d tot en met f: € 4.092.528 voor projecten die worden uitgevoerd in het beheergebied van het Waterschap Aa en Maas; € 3.734.432 voor projecten die worden uitgevoerd in het beheergebied van het Waterschap Dommel; € 1.483.541 voor projecten die worden uitgevoerd in het beheergebied van het Waterschap Brabantse Delta;€ 0 voor projecten die worden uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Rivierenland.

De hoogte van de subsidie bedraagt: a. 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6.000.000 voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder a tot en met c; b. 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder d tot en met f.

14-11-2022

18-12-2025

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

18-12-2023