Samenvatting

Wilt u gevaarlijke stoffen over vaarwegen vervoeren, laden of lossen? Dit is verboden. In bepaalde gevallen kunt u ontheffing krijgen op het verbod. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van de vaarwegen. Meestal is dat Rijkswaterstaat of de provincie.

Formulier

Omschrijving

Het is verboden om gevaarlijke stoffen te vervoeren over vaarwegen. Vaarwegen zijn: 'voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaande binnenwateren.' Gevaarlijke stoffen zijn brandbare, giftige, bijtende of potentieel zelfontbrandende stoffen. Voorbeelden hiervan zijn ammoniak, benzine, buskruit en chloor. U kunt in bepaalde gevallen een ontheffing krijgen voor het vervoeren, laden en lossen van gevaarlijke stoffen.

Voorwaarden

U kunt ontheffing aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u bent de vervoerder van gevaarlijke stoffen;
  • een ontheffing is noodzakelijk voor het laden en lossen; en 
  • het vervoer van gevaarlijke stoffen verstoort niet de openbare veiligheid.

Aan de ontheffing kunnen beperkingen of voorschriften zijn verbonden. Ook kan op verzoek van de aanvrager de ontheffing gewijzigd of ingetrokken worden als blijkt dat:

  • de verstrekte gegevens onjuist zijn;
  • de voorschriften of beperkingen niet nageleefd worden; of
  • de openbare veiligheid verstoord wordt.

Contact

Als het Rijk of een niet-publiekrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een private stichting of vereniging) de bewuste vaarweg(en) of het gedeelte daarvan beheert, moet de ontheffing aangevraagd worden bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid Goederenvervoer. Voert een provincie (of de daarbij behorende waterschappen) het beheer uit, dan moet de ontheffing aangevraagd worden bij Gedeputeerde Staten van die provincie. Als een gemeente het beheer uitvoert, moet de ontheffing worden aangevraagd bij de burgemeester en wethouders van die gemeente.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Bijgewerkt

12-04-2019