Samenvatting

Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? Dan moet u in het bezit zijn van een watervergunning. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking.

De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen:

 • onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar
 • openbare drinkwatervoorziening
 • open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

Voor andere onttrekkingen vraagt u de vergunning bij het waterschap aan.

Er is geen vergunning nodig bij onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur. U moet deze onttrekkingen wel melden aan de provincie of het waterschap.

Gaat u grondwater onttrekken of water infiltreren dan is onder andere het volgende verplicht:

 • Bij industriële onttrekking: het water wordt gebruikt in het bedrijfsproces.
 • U houdt bij hoeveel grondwater u onttrekt of infiltreert, als de provincie of het waterschap dit van u vraagt.
 • Bij infiltraties meet u de waterkwaliteit.
 • U doet elk jaar voor eind januari opgave van de hoeveelheid water die u heeft onttrokken of geïnfiltreerd. U geeft dit aan per kwartaal. Als u de werkzaamheden stopt, doet u de aangifte binnen een maand na beëindiging van de werkzaamheden.
 • Er wordt gekeken naar andere belangen die hier ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: de natuur, archeologie, voorzieningen in de gebouwde omgeving en andere wateronttrekkingen in de buurt.

U vraagt de vergunning aan bij het Omgevingsloket online. Ook geeft u hier een wijziging door.

De provincie neemt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 maanden na ontvangst een besluit over uw aanvraag (uitgebreide procedure).

Bij een vergunning voor open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte) en de melding van onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur geeft de provincie toestemming binnen 8 weken (reguliere procedure).

U moet onder andere het volgende doorgeven bij de aanvraag voor de vergunning en bij de melding:

 • het doel waarvoor u het te onttrekken grondwater gebruikt
 • het aantal bestaande en nieuw in te richten putten
 • een nadere plaatsaanduiding van de putten
 • de diameter en de lengte van de filters in iedere put
 • de pompcapaciteit in m³ per uur
 • de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar
 • een beschrijving van de effecten van de onttrekking op de ondergrond
 • een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

Bij de uitgebreide procedure geldt: Eerst wordt het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage gelegd. Als belanghebbende kunt u commentaar daarop leveren (zienswijze indienen). Daarop volgt het definitieve besluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen het besluit in beroep gaan bij de rechtbank.

Bij de reguliere procedure: U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

24-04-2023