Samenvatting

Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan bij de provincie. Of bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als het een ontgronding in rijkswater is.

Formulier

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning
 • waterberging
 • natuurontwikkeling

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij 'Ontgronding, vergunningsvrij'.

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

 • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
 • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.
 • Alle betrokken eigenaren van het terrein zijn op de hoogte van de ontgronding waarvoor u de ontgrondingsvergunning aanvraagt en u kunt dit aantonen.
 • Een functionele ontgronding wordt niet dieper of groter dan nuttig en nodig is voor de betreffende functie.
 • De betreffende gemeente, waterschap en andere relevante instanties worden betrokken bij het vooroverleg.

Voor ontgrondingen in Noord-Brabant en het winterbed vraagt u een vergunning aan bij de provincie Noord-Brabant en is de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de uitvoerende instantie.

Voor ontgrondingen in het zomerbed van rijkswater vraagt u een vergunning aan bij het Ministerie I&M.

De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid materiaal en publicatiekosten.

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

 • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres)
 • hoeveelheid en diepte van de ontgronding
 • soort materiaal dat u gaat afgraven
 • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur
 • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

02-06-2023