Samenvatting

Beslist de provincie te laat op een aanvraag of op een bezwaarschrift, dan bestaat recht op vergoeding van een dwangsom of kan beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld. Gaat het om een bestuursrechtelijke geldschuld van de provincie (bijvoorbeeld een subsidie of een voorschot daarop) en heeft te late besluitvorming en/of betaling plaats, dan bestaat recht op vergoeding van wettelijke rente.

Formulier

Omschrijving

Recht op vergoeding bij niet tijdig beslissen U heeft een aanvraag of een bezwaarschrift ingediend bij de provincie. In de ontvangstbevestig staat wanneer u een beslissing van ons krijgt.Natuurlijk doet de provincie er alles aan uw aanvraag of bezwaar goed af te handelen en u op tijd onze beslissing te sturen. Mocht dit niet lukken, en is dit te wijten aan de provincie, dan heeft u recht op een vergoeding. Bestuursrechter Nadat u aan de provincie de brief hebt geschreven waarin u hebt aangegeven dat wij te laat zijn met een beslissing en er binnen veertien dagen daarna niet alsnog een beslissing is genomen, kunt u ook beroep bij de bestuursrechter instellen. Als regel kan dat bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Vergoeding van wettelijke rente Als u aanspraak maakt op betaling door de provincie van een bestuursrechtelijke geldschuld, bijvoorbeeld een subsidie of een voorschot daarop, en heeft te late besluitvorming en/of betaling plaats, dan heeft u in principe recht op vergoeding van wettelijke rente. U hoeft daarvoor geen stappen te ondernemen. De provincie neemt in zo’n geval uit eigen beweging een besluit en het bedrag wordt automatisch naar uw bank- of girorekening overgemaakt. Het omgekeerde kan overigens ook het geval zijn. Als de provincie aanspraak maakt op het betalen van een bestuursrechtelijke geldschuld en u bent te laat met betalen, dan wordt de wettelijke rente bij u in rekening gebracht.

Voorwaarden

Te vergoeden bedrag

Dat hangt af van de dag waarop u uw brief verstuurt waarin u aangeeft dat wij te laat zijn. De provincie heeft dan veertien dagen de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Voor de eerste veertien dagen daarna bedraag de vergoeding € 23,- per dag, voor de daaropvolgende veertien dagen € 35,- per dag en vervolgens gedurende veertien dagen € 45,- per dag.

De laatste dag waarvoor u een vergoeding kunt krijgen, is de dag waarop wij u de beslssing op uw aanvraag of bezwaarschrift sturen. U krijgt in ieder geval niet meer dan € 1442,- Heeft u een aanvraag of bezwaarschrift met meerdere personen ingediend, dan wordt de vergoeding verdeeld onder alle aanvragers.

Geen recht op vergoeding

In de volgende gevallen heeft u in ieder geval geen recht op een vergoeding:

 • U bent erg laat met uw verzoek om vergoeding.
 • Wij hebben nog geen beslissing kunnen nemen omdat we nog informatie of een reactie van u verwachten.
 • Wij hebben onze beslissing tijdig verdaagd of de termijn (verder) verlengd.
 • Wij hebben aangegeven dat wij meer tijd nodig hebben voor een beslissing en u bent hiermee akkoord gegaan.
 • U hebt een aanvraag of bezwaar ingediend waarbij u zelf geen belanghebbende bent.
 • Wij hebben niet tijdig een beslissing kunnen nemen door overmacht.

Binnen twee weken nadat wij op uw aanvraag of bezwaarschrift hebben beslist (of na afloop van de laatste dag waarover de vergoeding verschuldigd was) hoort u of u inderdaad een vergoeding krijgt en zo ja, hoe hoog de vergoeding is. Binnen zes weken daarna ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Aanpak

Als de provincie u niet op tijd een beslissing gestuurd heeft kunt u een vergoeding krijgen. Stuur ons een brief waarin u aangeeft dat u nog geen beslissing heeft ontvangen. Zet daarin in ieder geval het volgende:

 • als onderwerp: “ingebrekestelling”,
 • uw naam en adres,
 • de datum waarop u de brief schrijft,
 • een omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift,
 • de datum en het nummer van de ontvangstbevestiging die u hierbij heeft gekregen,
 • het nummer van de rekening waarop wij de vergoeding kunnen overmaken,
 • uw handtekening.

U kunt gebruik maken van een modelbrief ingebrekestelling. Bij verzending per post kunt u de brief sturen naar:

Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

U krijgt vervolgens bericht of u een vergoeding krijgt.

Bijgewerkt

14-01-2019

Zie ook

Veelgestelde vragen (3)

Open Links Sluit Links
 • Aanvraagmogelijkheden formulier
  U kunt het formulier op de volgende manieren aanvragen en indienen

  Digitaal formulier invullen en ondertekenen

  U vult het digitale aanvraagformulier in en eventuele bijlagen kunt u direct uploaden en meesturen.

  Vervolgens ondertekent u met een rechtsgeldige digitale handtekening

  Downloaden formulier (pdf) met e-mail indienen

  U download het formulier, vul deze in en ondertekent het. Mail het formulier naar het aangegeven emailadres of stuur het per post op naar het aangegeven postadres

  Formulier papieren versie aanvragen

  U kunt in een aantal gevallen een papieren versie van het formulier aanvragen via telefoonnummer 073-6812990. U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met eventuele bijlagen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

 • Digitaal ondertekenen

  Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten:

  E-herkenning

  Voor ondernemers of organisaties: digitaal ondertekenen met eHerkenning

  DigID

  Voor burgers: digitaal ondertekenen met DigiD

 • Verzenden formulier

  Formulier digitaal inzenden

  • Ondernemers of organisaties kunnen gebruik maken van het beveiligd e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit veilige mailsysteem en heeft onze voorkeur
  • Burgers, maar ook ondernemers of organisaties kunnen ook kiezen voor digitaal versturen op normale manier, dan verloopt de communicatie op reguliere wijze

  Formulier opsturen per post

  Kunt of wilt u geen gebruik maken van digitale verzending, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie