Samenvatting

Beslist de provincie te laat op een aanvraag of op een bezwaarschrift, dan bestaat recht op vergoeding van een dwangsom of kan beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld. Gaat het om een bestuursrechtelijke geldschuld van de provincie (bijvoorbeeld een subsidie of een voorschot daarop) en heeft te late besluitvorming en/of betaling plaats, dan bestaat recht op vergoeding van wettelijke rente.

Formulier

Recht op vergoeding bij niet tijdig beslissen

U heeft een aanvraag of een bezwaarschrift ingediend bij de provincie. In de ontvangstbevestiging staat wanneer u een beslissing van ons krijgt.Natuurlijk doet de provincie er alles aan uw aanvraag of bezwaar goed af te handelen en u op tijd onze beslissing te sturen. Mocht dit niet lukken, en is dit te wijten aan de provincie, dan heeft u recht op een vergoeding.

Bestuursrechter

Nadat u aan de provincie de brief hebt geschreven waarin u hebt aangegeven dat wij te laat zijn met een beslissing en er binnen veertien dagen daarna niet alsnog een beslissing is genomen, kunt u ook beroep bij de bestuursrechter instellen. Als regel kan dat bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Vergoeding van wettelijke rente

Als u aanspraak maakt op betaling door de provincie van een bestuursrechtelijke geldschuld, bijvoorbeeld een subsidie of een voorschot daarop, en heeft te late besluitvorming en/of betaling plaats, dan heeft u in principe recht op vergoeding van wettelijke rente.

U hoeft daarvoor geen stappen te ondernemen. De provincie neemt in zo’n geval uit eigen beweging een besluit en het bedrag wordt automatisch naar uw bank- of girorekening overgemaakt. Het omgekeerde kan overigens ook het geval zijn. Als de provincie aanspraak maakt op het betalen van een bestuursrechtelijke geldschuld en u bent te laat met betalen, dan wordt de wettelijke rente bij u in rekening gebracht.

Te vergoeden bedrag

Dat hangt af van de dag waarop u uw brief verstuurt waarin u aangeeft dat wij te laat zijn. De provincie heeft dan veertien dagen de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Voor de eerste veertien dagen daarna bedraag de vergoeding € 23,- per dag, voor de daaropvolgende veertien dagen € 35,- per dag en vervolgens gedurende veertien dagen € 45,- per dag.

De laatste dag waarvoor u een vergoeding kunt krijgen, is de dag waarop wij u de beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift sturen. U krijgt in ieder geval niet meer dan € 1442,- Heeft u een aanvraag of bezwaarschrift met meerdere personen ingediend, dan wordt de vergoeding verdeeld onder alle aanvragers.

Geen recht op vergoeding

In de volgende gevallen heeft u in ieder geval geen recht op een vergoeding:

 • U bent erg laat met uw verzoek om vergoeding.
 • Wij hebben nog geen beslissing kunnen nemen omdat we nog informatie of een reactie van u verwachten.
 • Wij hebben onze beslissing tijdig verdaagd of de termijn (verder) verlengd.
 • Wij hebben aangegeven dat wij meer tijd nodig hebben voor een beslissing en u bent hiermee akkoord gegaan.
 • U hebt een aanvraag of bezwaar ingediend waarbij u zelf geen belanghebbende bent.
 • Wij hebben niet tijdig een beslissing kunnen nemen door overmacht.

Binnen twee weken nadat wij op uw aanvraag of bezwaarschrift hebben beslist (of na afloop van de laatste dag waarover de vergoeding verschuldigd was) hoort u of u inderdaad een vergoeding krijgt en zo ja, hoe hoog de vergoeding is. Binnen zes weken daarna ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Als de provincie u niet op tijd een beslissing gestuurd heeft kunt u een vergoeding krijgen. Stuur ons een brief waarin u aangeeft dat u nog geen beslissing heeft ontvangen. Zet daarin in ieder geval het volgende:

 • als onderwerp: “ingebrekestelling”,
 • uw naam en adres,
 • de datum waarop u de brief schrijft,
 • een omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift,
 • de datum en het nummer van de ontvangstbevestiging die u hierbij heeft gekregen,
 • het nummer van de rekening waarop wij de vergoeding kunnen overmaken,
 • uw handtekening.

U kunt gebruik maken van een modelbrief ingebrekestelling. Bij verzending per post kunt u de brief sturen naar:

Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

U krijgt vervolgens bericht of u een vergoeding krijgt.

02-06-2023