Samenvatting

Veehouders die een innovatief stalsysteem met bronaanpak in hun stal aanleggen, kunnen subsidie ontvangen. Welke systemen in aanmerking komen, kunt u in de regeling terugvinden. Per innovatief stalsysteem worden maximaal 5 subsidies verstrekt.

Formulier

Omschrijving

Er komen nieuwe stalsystemen beschikbaar. Veehouders die als een van de eersten een nieuw stalsysteem, die aan de Brabantse eisen voldoet, in hun stal bouwen, kunnen subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het stalsysteem heeft een voorlopige of definitieve emissiefactor die voldoet aan de streefreducties in bijlage 2 van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant;
  • Het stalsysteem reduceert emissies voor minimaal 75% aan de bron;
  • Het stalsysteem brengt ten opzichte van de huidige stalsystemen een kwaliteitsverbetering met zich mee op minimaal twee van de volgende aspecten: gezondheid mens en dier, dierenwelzijn, geluid, emissies methaan en endotoxines, energieverbruik, anticipatie op mestbewerking, hergebruik materialen, efficiënte bedrijfsvoering.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 (Stalsystemen first movers en jonge veehouders) van de Subsidieregeling Transitie veehouderijen Noord-Brabant. 

Subsidie kan worden geweigerd indien:

  • het project betrekking heeft op een stalsysteem waarvoor op grond van deze paragraaf voor dezelfde diercategorie reeds vijf subsidieverleningen hebben plaatsgevonden;
  • het project betrekking heeft op een stalsysteem waarvoor reeds vijf omgevingsvergunningen zijn verstrekt.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl

of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van  1 februari 2019 tot en met 31 januari 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 2.000.000,- waarvan €750.000 bestemd is voor jonge veehouders.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van subsidiabele kosten met een maximum van €25.000 voor veehouders en een maximum van €30.000 voor jonge veehouders. Daarbij hoeven jonge veehouders niet bij de eerste 5 aanvragers te behoren om subsidie te ontvangen.

Startdatum

01-02-2019

Einddatum

31-01-2020

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

04-02-2020