Samenvatting

Projecten die zich richten op het inspireren van andere veehouderijen van zowel de financieel-economische als de technische aspecten van de natuurinclusieve landbouw komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Het inspireren geschiedt door middel van het aanbieden van voorlichting, kennisoverdracht of demonstratieprojecten.

Omschrijving

Melkveehouderijen die omgeschakeld zijn naar natuurinclusieve landbouw of die in het proces zitten van omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, kunnen voor projecten die zorgen voor het inspireren van andere veehouderijen, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

a. de bedrijfsvoering van de subsidieaanvrager is gericht op natuurinclusieve landbouw, waarbij jaarlijks maatregelen genomen worden, gericht op:

1°. bodemherstel;

2°. watersysteem herstel;

3°. vergroten biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit; en

4°. sluiten mineralenkringlopen;

b. het bedrijf van subsidieaanvrager heeft een toekomstbestendig economisch perspectief, blijkend uit in ieder geval het verdienmodel, de kostprijsreducties of de samenwerking met derden, onderbouwd met bedrijfsgegevens;

c. de subsidieaanvrager beschikt over voldoende kennis en ervaring om het project uit te kunnen voeren, blijkend uit een curriculum vitae.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §6 van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 19 april 2021 tot en met 1 september 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €100.000 voor melkveehouders die omgeschakeld zijn naar natuurinclusieve landbouw en €50.000 voor melkveehouders die in het proces zitten van omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €24.999.

 

Startdatum

19-04-2021

Einddatum

01-09-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-09-2021