Samenvatting

Voor het opstellen van een businessplan met betrekking tot het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw kan subsidie worden aangevraagd. Onder natuurinclusieve landbouw wordt verstaan een landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf.

Formulier

Veehouders of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan minimaal één veehouder is, kunnen subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een businessplan waarmee de omschakeling van een reguliere naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt gerealiseerd.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de aanvrager is een agrarische ondernemer met een veehouderijbedrijf of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan minimaal één veehouder is;
  • het bedrijf heeft minimaal 10 ha grond, gelegen in de provincie Noord-Brabant, in agrarisch gebruik;
  • Er is een projectplan beschikbaar waarin in ieder geval is opgenomen:
  1. een omschakelplan
  2. een sluitende en realistische projectbegroting voor het maken van een businessplan.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 3 (Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw) van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl

of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 27 februari 2023 tot en met 20 december 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 650.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt € 10.000 per businessplan. Dit bedrag kan lager zijn indien over een periode van drie belastingjaren het plafond voor de-minimis landbouwsteun wordt overschreden.

27-02-2023

20-12-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

27-02-2023