Samenvatting

Projecten gericht op kavelruil door middel van het opstellen van een kavelruilplan of de uitvoering van een kavelruilplan komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Rechtspersonen, natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen of natuurlijke personen kunnen voor projecten die zorgen voor projecten gericht op kavelruil en inrichting landbouwgronden, een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn dat de kavelruil bijdraagt aan twee of meer van de volgende doelstellingen

  1. transitie in de landbouw
  2. realisatie van Natuur Netwerk Brabant (NNB)
  3. versterken van ecologische en landschappelijk kwaliteit van het landelijk gebied
  4. realisatie van de juiste hydrologische omstandigheden in natte natuurparels

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 7.6 van de Subsidieregeling Transitie veehouderijen Noord Brabant. 

Zie voor meer informatie de Toelichting bij de Veertiende wijziging van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. Deze toelichting kunt u vinden in Provinciaal Blad nr. 12164.

Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij kavelruil@brabant.nl .

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 3 januari 2022 t/m 31 december 2026 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt .

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is: € 1.200.000 voor het opstellen van een kavelruilplan (art 7.4 a) en € 300.000 voor de uitvoering van een kavelruilplan als bedoeld onder art. 7.4 b.

De hoogte van de subsidie bedraagt (zie artikel7.12) a.80 % van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 7.8 onder a tot een maximum van € 800,- per te ruilen hectare. b.Voor de activiteiten bedoeld in artikel 7.4.onder b.: 1. 20 % van de kosten, bedoeld in artikel 7.8 onder a, tot een maximum van € 200,- euro per geruilde hectare. 2. 100 % van de kosten , bedoeld in artikel 7.8 onder b, tot een maximum van € 250,- per geruilde hectare.

03-01-2022

31-12-2026

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

18-09-2023