Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken van de biodiversiteit door deelname van melkveehouders aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.

Formulier

Melkveehouders kunnen meedoen aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkvee door hieronder aan te melden voor 1 april. Er is ruimte voor 200 nieuwe deelnemers.

De subsidieregeling maakt het nu ook mogelijk dat melkveehouders hun deelname met twee jaar kunnen verlengen, die mogelijkheid is er nu voor melkveehouders die in 2021 mee zijn gaan doen. Daarin zit een mogelijkheid voor extra (prestatie)beloning. Melkveehouders die al meedoen hoeven zich niet opnieuw aan te melden, de gebiedsmedewerkers van BoerenNatuur Brabant nemen contact op met de melkveehouders die nu hun deelnameperiode kunnen verlengen.

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • een agrarisch collectief; of
  • een samenwerkingsverband van twee of meer agrarische collectieven

Indien een samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid bezit wordt subsidie aangevraagd door een agrarisch collectief en draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband, blijkend uit een samenwerkingsverklaring.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project is gericht op het versterken van de biodiversiteit door deelname van melkveehouders aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
  • de subsidieaanvrager overlegt een lijst met deelnemende melkveehouders
  • het project leidt tot een geringer grondstoffengebruik en een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit of vanaf landbouwgrond naar lucht, grond- of oppervlaktewater, blijkend uit een praktijkscan van de nulsituatie per deelnemende melkveehouder, overeenkomstig het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde format praktijkscan nulsituatie;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §5 van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. 

U kunt een aanvraag indienen van 2 april 2024 tot en met 3 september 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 2.225.000 voor de activiteiten, bedoeld in artikel 5.4, onder a; € 2.350.000 voor de activiteiten, bedoeld in artikel 5.4, onder b.

De hoogte van de subsidie bedraagt de lumpsumbedragen en vergoedingen, berekend conform bijlage 7 bij deze regeling.

02-04-2024

03-09-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

24-01-2024