Samenvatting

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken van de biodiversiteit door deelname van melkveehouders aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.

Formulier

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • een agrarisch collectief; of
  • een samenwerkingsverband van twee of meer agrarische collectieven

Indien een samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid bezit wordt subsidie aangevraagd door een agrarisch collectief en draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband, blijkend uit een samenwerkingsverklaring.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §5 van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria. 

U kunt een aanvraag indienen van 1 juni 2023 tot en met 1 september 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 2.300.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt de lumpsumbedragen en vergoedingen, berekend conform bijlage 7, onderdeel 3, bij deze regeling, tot een maximum van € 2.300.000 per project.

01-06-2023

01-09-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

18-09-2023