Samenvatting

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

Formulier

Voor grondeigenaren en beheerders in het (agrarische) buitengebied is subsidie aan te vragen op de locaties zoals aangegeven in de Viewer landschaps- en themagebiedskaarten (www.brabant.nl/kaartlandschap)

Het Brabantse landschap is onderverdeeld in 8 landschapstypen. De gemeente of het waterschap heeft bepaald waar ze welke doelen wil bereiken. Op de kaart zijn deze thema’s in de gebieden aangegeven. Op de digitale kaart ziet u in welk landschapstype en thema uw perceel ligt. En volgt de keuze voor de geschikte landschapselementen, waterelementen, kruidenranden of een wandelpad over boerenland. 

Belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening  zijn dat het project past binnen de landschapstypenkaart en de in het project opgenomen elementen passen binnen de daarvoor aangewezen gebieden, zoals opgenomen in de Viewer landschaps- en themagebiedskaarten (www.brabant.nl/kaartlandschap)

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § Art. 6 van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen over de mogelijkheden voor uw perceel kan u contact opnemen met groenloket@brabantslandschap.nl Vermeld in uw mail de locatie van uw project.

De Veldcoördinator in uw regio kan u helpen bij het maken van een plan en het aanvragen van de subsidie. De gegevens van de veldcoördinator in uw omgeving vindt u in de onder aan deze pagina “Veldcoördinatoren en deelnemende gemeenten”.

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282.

 

 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening. Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

De regeling maakt onderdeel uit van een samenwerking met gemeenten en waterschappen welke loopt tot eind 2023. Deze huidige regeling is open voor aanvragen van 29 april 2022 tot en met 18 december 2025 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode verschilt per deelnemende gemeente en/of waterschap. Zie hiervoor artikel 10 van de Subsidieregeling.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 24.999.

29-04-2022

18-12-2025

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

06-05-2024