Samenvatting

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

Formulier

Omschrijving

Het Brabantse landschap is onderverdeeld in 8 landschapstypen. Op de digitale kaart (zie onder aan deze pagina de 'Viewer landschaps- en themagebiedskaarten' ziet u in welk landschapstype uw perceel ligt. De gemeente of het waterschap heeft bepaald waar ze welke doelen wil bereiken. Een thema kan zijn: Landschapsontwikkeling, Landschapsbeheer, Beleving, Boerenlandvogels en bijen, Cultuurhistorie of Klimaatadaptie. Op de kaart zijn deze thema’s in de gebieden aangegeven. Als het landschapstype en de thema’s bekend zijn volgt de keuze voor de geschikte landschapselementen, waterelementen, kruidenranden of een wandelpad over boerenland.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project past binnen de landschapstypenkaart en valt onder één van de 7 genoemde themagebieden. Raadpleeg hiervoor de Viewer landschaps- en themagebiedskaarten.
  • voor het indienen van een aanvraag beschikt u ten minste 6 jaar over het gebruik van het perceel waarop uw project gelegen is.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing. 

Contact

Om in contact te komen met een Veldcoördinator in uw omgeving kunt u contact opnemen met Linda de Haas van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer via  ldehaas@brabantslandschap.nl   Vermeld in uw mail de locatie van uw project.

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen.

Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 11 juni 2020 tot en met 29 april 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode verschilt per deelnemende gemeente en/of waterschap. Zie hiervoor artikel 10 van de Subsidieregeling.

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 1000,- en maximaal € 24.999 per project. 

Startdatum

11-06-2020

Einddatum

29-04-2022

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

12-04-2021