Samenvatting

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

Formulier

Omschrijving

Het Brabantse landschap is onderverdeeld in 8 landschapstypen. De gemeente of het waterschap heeft bepaald waar ze welke doelen wil bereiken. Op de kaart zijn deze thema’s in de gebieden aangegeven. Op de digitale kaart ziet u in welk landschapstype en thema uw perceel ligt. En volgt de keuze voor de geschikte landschapselementen, waterelementen, kruidenranden of een wandelpad over boerenland. De veldcoördinator in uw regio kan u helpen bij het maken van een plan en het aanvragen van de subsidie.

Voorwaarden

De belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

• Er is geen verplichting om natuur of landschap aan te leggen bijvoorbeeld in het kader van een verplichting tot compensatie of inpassing;

• het project past bij het landschap en draagt bij aan één van de genoemde thema’s in de door gemeenten en waterschap aangewezen gebieden. Raadpleeg hiervoor de Viewer landschaps- en themagebiedskaarten (www.brabant.nl/kaartlandschap).

• De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 1000,- en maximaal € 24.999 per project.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden voor uw perceel kan u contact opnemen met Linda de Haas van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer via ldehaas@brabantslandschap.nl Vermeld in uw mail de locatie van uw project.

De Veldcoördinator in uw regio kan u helpen bij het maken van een plan en het aanvragen van de subsidie. De gegevens van de veldcoördinator in uw omgeving vindt u in de onder aan deze pagina “Veldcoördinatoren en deelnemende gemeenten”.

Voor overige vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282.

 

 

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. U ondertekent het aanvraagformulier met een digitale handtekening; Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

Indienperiode

De regeling maakt onderdeel uit van een samenwerking met gemeenten en waterschappen welke loopt tot eind 2023. Deze huidige regeling is open voor aanvragen van 11 juni 2020 tot en met 29 april 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode verschilt per deelnemende gemeente en/of waterschap. Zie hiervoor artikel 10 van de Subsidieregeling.

Startdatum

11-06-2020

Einddatum

29-04-2022

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

24-06-2021