Samenvatting

Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor ontgrondingen in rijkswater.

Formulier

U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. Schade kunt u lijden, omdat u een vergunning aangevraagd heeft, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.
Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.

De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

U kunt een schadevergoeding aanvragen in de volgende gevallen:

  • U heeft een ontgrondingsvergunning aangevraagd.
  • U bent houder van een vergunning.
  • U heeft uw zienswijze ingediend tegen een ontgrondingsvergunning.
  • U lijdt schade vanwege een ontgrondingsvergunning. Dit geldt ook voor schade die u in het verleden geleden heeft of in de toekomst zult lijden door een ontgrondingsvergunning.
  • De schade hoort redelijkerwijs niet of gedeeltelijk voor uw rekening te komen.
  • De schade is niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd.

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Dit is de provincie die de beslissing heeft genomen over de ontgrondingsvergunning.
Heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de beslissing genomen? Dan vraagt u de schadevergoeding daar aan.

De provincie neemt binnen een termijn van 4 maanden een besluit over uw aanvraag. Als extra onderzoek nodig is, wordt de beslistermijn 7 maanden.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

02-06-2023