Samenvatting

Landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor innovatie ter verduurzaming van de bedrijfsvoering in de agrarische sector.

Formulier

Omschrijving

Landbouwers worden gestimuleerd om fysieke investeringen voor innovatie  te doen die leiden tot het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn technologie voor precisielandbouw en nieuwe bedrijfsconcepten zoals emissiebeperking van stallen, mestbewerking, veevoeding en energiebesparing in de (glas)tuinbouw.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

  • het project is gericht op in ieder geval de verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  • het project is binnen 2 jaar na datum van de subsidieverleningsbeschikking voltooid.

 

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in Hoofdstuk 1 ‘Algemeen’ (met name artikel 1.9) en Hoofdstuk 2 ‘Maatregelen’, paragraaf 2 ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement via de website van Stimulus. Stimulus Programmamanagement is bereikbaar via secretariaat@stimulus.nl of via 040-2370100.

Termijn

U kunt een aanvraag indienen van 23 janauri 2017 tot en met 9 maart 2017 om 17.00 uur.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 23 januari 2017 tot en met 9 maart 2017 om 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is €4.400.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000.

 

Startdatum

23-01-2017

Einddatum

09-03-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

13-12-2017