Samenvatting

Subsidie kan worden aangevraagd voor het verzorgen van trainingen, workshops of coaching aan een groep van landbouwondernemers. Ook voor demonstratieactiviteiten, waarbij landbouwers kennis nemen van innovaties en de toepassing ervan komen in aanmerking voor subsidie.

Formulier

Omschrijving

Rechtspersoen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting leveren, kunnen voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • het project komt ten goede aan het platteland of agrarische sector.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in Hoofdstuk 1 ‘Algemeen’ (met name artikel 1.9) en Hoofdstuk 2 ‘Maatregelen’, paragraaf 1 ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij  Stimulus Programmamanagement.

Termijn

U kunt een aanvraag indienen van 11 december 2017 tot en met 26 februari 2018 om 17.00 uur.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 11 december 2017 tot en met 26 februari 2018 om 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

  • Het beschikbare budget bedraagt €2.300.000 voor maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruikdeeen, een meer gesloten kringloop, minder emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, ammoniak of lachgas vanuit of vanaf landbouwgrond naar lucht, grond- of oppervlaktewatermilieubelastende stoffen en klimaatmitigatie. De hoogte van de subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €500.000.
  • Voor maatregelen die leiden tot minder emissie of minder kans op emissie van nutriĆ«nten uit voer- of mestresten op erf of verharde koepaden bedraagt het beschikbare budget €700.000. De hoogte van de subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten.

 

 

Startdatum

11-12-2017

Einddatum

26-02-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

27-02-2018