Samenvatting

Projecten voor verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt, waterberging in het landelijk gebied en klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied van Delteplan Hoge Zandgronden, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Waterschappen kunnen voor bovengenoemde projecten een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

• Aan het project ligt een projectplan ten grondslag met sluitende begroting;

• Het project voorziet in communicatie over het project. Dit blijkt uit een beschrijving van de communicatieaanpak.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 1 (Robuuste en toekomstbestendige watersystemen) van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het digitale aanvraagformulier. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het aanvraagformulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) nodig. Met dit middel kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het aanvraagformulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

 

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 juni 2021of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt € 6.000.000 voor projecten met betrekking tot verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt en waterberging in het landelijk gebied. Voor activiteiten in het kader van klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied DHZ is € 2.280.000 beschikbaar.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 8.280.000.

 

Startdatum

01-07-2017

Einddatum

30-06-2021

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

09-05-2018